logo
Skip to content

Прессъобщения, 2022 г.

30.12.2022

БНБ обяви ОЛП за януари 2023 г.30.12.2022

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „175 години от рождението на Христо Ботев“22.12.2022

Управителният съвет на БНБ прие решение за спазване, считано от 1 януари 2023 г., на „Насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и надзорните стрес тестове“ (EBA/GL/2022/03), издадени от Европейския банков орган (ЕБО) и публикувани на официалната му страница22.12.2022

УС на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през първото тримесечие на 2024 г.22.12.2022

Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изменение на Наредба № 39 на БНБ за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение22.12.2022

От 1 февруари 2023 г. БНБ изважда от обращение банкноти с номинална стойност 20 лева, емисия 2005 г.22.12.2022

Депозитаря на ДЦК в БНБ се присъединява към T2S15.12.2022

БНБ публикува статистически данни за ноември 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение08.12.2022

Днес УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 31 декември 2022 г., на „Насоки относно събирането на данни за високоплатени служители съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/08), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница08.12.2022

Днес УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 31 декември 2022 г., на „Насоки относно сравнителния анализ на практиките за възнагражденията, разликата в заплащането на жените и мъжете и одобрените по-високи съотношения съгласно Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2022/06), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница06.12.2022

България подписа с Европейската комисия и председателя на Еврогрупата Меморандум за разбирателство за производството на евромонети05.12.2022

Продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани02.12.2022

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване „Цар Калоян“30.11.2022

БНБ обяви ОЛП за декември 2022 г.28.11.2022

На 28 октомври 2022 г. УС на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, за които определи ниво на буфер за ДСЗИ15.11.2022

БНБ публикува статистически данни за октомври 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение11.11.2022

БНБ обявява ежегодния си конкурс за стипендианти през 2023 година31.10.2022

БНБ обяви ОЛП за ноември 2022 г.28.10.2022

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 на БНБ от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение, както и изменения и допълнения в „Общи условия на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване“ и нова „Тарифа на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на нови емисии банкноти/разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване“, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.28.10.2022

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 декември 2022 г. на „Насоки относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849“ (EBA/GL/2022/05, от 14 юни 2022 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница17.10.2022

БНБ публикува статистически данни за септември 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение12.10.2022

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на БНБ, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране12.10.2022

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента30.09.2022

БНБ обяви ОЛП за октомври 2022 г.29.09.2022

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 на БНБ от 21 юни 2022 г. за реда и условията за издаване на покрити облигации29.09.2022

УС на БНБ увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през четвъртото тримесечие на 2023 г.21.09.2022

Днес централната банка на Германия и Европейската комисия, съвместно с Българската народна банка, други национални централни банки от Европейската система на централните банки и Европейската централна банка, официално стартираха програма за допълнителна подкрепа на централните банки и надзорните органи в страните от Западните Балкани – кандидати и потенциални кандидати за членство в Европейския съюз21.09.2022

Поради големия интерес към сребърната възпоменателна монета на тема „Голям гмурец“ от 23 септември 2022 г. Българската народна банка, до изчерпването ѝ на касите на БНБ, ще продължи да продава монетата на касите си, като всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи по 1 монета16.09.2022

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Голям гмурец“15.09.2022

БНБ публикува статистически данни за август 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение31.08.2022

БНБ обяви ОЛП за септември 2022 г.15.08.2022

БНБ публикува статистически данни за юли 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение05.08.2022

УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 16 август 2022 г., на „Насоки относно еквивалентността на режимите на поверителност“ (EBA/GL/2022/04), издадени от Европейския банков орган29.07.2022

БНБ обяви ОЛП за август 2022 г.28.07.2022

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 на БНБ от 24 април 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции28.07.2022

УС на БНБ реши да информира Европейския съвет за системен риск, че експозициите на българските банки към страните, активирали искане за реципрочно прилагане на макропруденциални мерки (Белгия, Франция, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия и Швеция) са несъществени, поради което в България не се налага въвеждане на макропруденциални мерки на реципрочен принцип28.07.2022

УС на БНБ определи индивидуалния размер на таксите за покриване на административните разходи на БНБ за 2021 г., произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране28.07.2022

УС на БНБ прие Наредба № 44 за условията и реда за избор на независими оценители по чл. 55а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници28.07.2022

УС на БНБ прие Наредба № 43 за реда и условията за определяне и изплащане на максимална дневна сума на вложителите при спиране на изпълнението на задължения по отговарящи на условията влогове25.07.2022

Продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани22.07.2022

Днес ЕЦБ публикува статистически данни за безналичните плащания през 2021 г. за всички държави членки на Европейския съюз, в т.ч. и за България15.07.2022

БНБ публикува статистически данни за юни 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение07.07.2022

Днес УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „ПейМен Груп“ ООД на основание чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи30.06.2022

БНБ обяви ОЛП за юли 2022 г.29.06.2022

Поради големия интерес към златната възпоменателна монета на тема „Паисий Хилендарски – два златни лева“ от 30 юни 2022 г. Българската народна банка ще продължи да продава монетата на касите си, като всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи по 1 монета29.06.2022

На 29 юни 2022 г. УС на БНБ прие национално решение, с което в изпълнение на инструкция на ЕЦБ издаде предварително одобрение за прякото придобиване от „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ, Белгия, на акциите от капитала на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, в резултат на което „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД ще стане дъщерно дружество на „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ в България24.06.2022

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „Паисий Хилендарски – два златни лева“23.06.2022

УС на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 1.5% през третото тримесечие на 2023 г.21.06.2022

Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 42 за реда и условията за издаване на покрити облигации18.06.2022

Днес в сградата на БНБ в присъствието на президента на Република България г-н Румен Радев, управителя г-н Димитър Радев и Управителния съвет на БНБ се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на г-н Илия Лингорски като член на УС на БНБ15.06.2022

БНБ публикува статистически данни за май 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение02.06.2022

На 4 юни 2022 г., събота, ще се проведе Ден на отворените врати в БНБ31.05.2022

БНБ обяви ОЛП за юни 2022 г.26.05.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 4 юли 2022 г., на „Насоки относно характеристиките на рисково базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск съгласно член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849 (изменящи Съвместни насоки ESAs/2016/72)“ (Насоки за рисково базиран надзор, EBA/GL/2021/16), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница26.05.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане на „Насоки относно подобряване на възможността за преструктуриране за институции и органи за преструктуриране“ (EBA/GL/2022/01)26.05.2022

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение на Наредба № 39 на БНБ за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение16.05.2022

БНБ публикува статистически данни за април 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение29.04.2022

БНБ обяви ОЛП за май 2022 г.28.04.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане, считано от 1 юни 2022 г., на Насоки относно изключението за ограничена мрежа съгласно Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар (EBA/GL/2022/02), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница28.04.2022

УС на БНБ взе решение за приспадане на средства, налични в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗВПКИИП, от задълженията на кредитните институции за предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2022 г.15.04.2022

БНБ публикува статистически данни за март 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение07.04.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 8 април 2022 г., на „Насоки относно обща методика за оценка за издаване на лиценз за кредитна институция съгласно член 8, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/12), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница07.04.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 1 юни 2022 г., на „Насоки относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, надзорните органи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм и звената за финансово разузнаване в съответствие с Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/15 от 11 февруари 2022 г.), издадени от Европейския банков орган07.04.2022

УС на БНБ определи годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки за 2022 г. в общ размер на 97 908 лева31.03.2022

БНБ обяви ОЛП за април 2022 г.25.03.2022

Продажните цени на златните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани22.03.2022

УС на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 1.5% през второто тримесечие на 2023 г.15.03.2022

БНБ публикува статистически данни за февруари 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение08.03.2022

Днес на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 на БНБ от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа28.02.2022

БНБ обяви ОЛП за март 2022 г.25.02.2022

БНБ публикува средния размер на таксите към 31 декември 2021 г., начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции24.02.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за преустановяване на ограничението за разпределяне на печалбата на банките за 2019 г. и 2020 г.23.02.2022

В рамките на ежегодния конкурс на БНБ за стипендианти УС на БНБ взе решение да присъди две стипендии за 2022 г.15.02.2022

Европейската система на централните банки подновява Заявленията за спазване на Световен кодекс за поведение на валутните пазари15.02.2022

БНБ публикува статистически данни за януари 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение11.02.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане на „Насоки относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС“ (EBA/GL/2021/10) (Преразгледани), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница11.02.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане от 14 февруари 2022 г. на Насоки за показателите, свързани с плана за възстановяване (ЕBA/GL/2021/11), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница31.01.2022

Продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани31.01.2022

БНБ обяви ОЛП за февруари 2022 г.27.01.2022

Днес УС на БНБ взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2016 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 07.02.2022 г.27.01.2022

Днес на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Българската народна банка от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки21.01.2022

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „100 години от рождението на Стоянка Мутафова“17.01.2022

БНБ публикува статистически данни за декември 2021 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение17.01.2022

Поради засиления интерес БНБ ще публикува всеки първи работен ден от месеца данни за наличностите от български банкноти, предназначени за продажба на касите на БНБ14.01.2022

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „150 години от рождението на Гоце Делчев“