logo
Skip to content

Прессъобщения, 2022 г.

16.05.2022

БНБ публикува статистически данни за април 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение29.04.2022

БНБ обяви ОЛП за май 2022 г.28.04.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане, считано от 1 юни 2022 г., на Насоки относно изключението за ограничена мрежа съгласно Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар (EBA/GL/2022/02), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница28.04.2022

УС на БНБ взе решение за приспадане на средства, налични в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗВПКИИП, от задълженията на кредитните институции за предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2022 г.15.04.2022

БНБ публикува статистически данни за март 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение07.04.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 8 април 2022 г., на „Насоки относно обща методика за оценка за издаване на лиценз за кредитна институция съгласно член 8, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/12), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница07.04.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 1 юни 2022 г., на „Насоки относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, надзорните органи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм и звената за финансово разузнаване в съответствие с Директива 2013/36/ЕС“ (EA/GL/2021/15 от 11 февруари 2022 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница07.04.2022

УС на БНБ определи годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки за 2022 г. в общ размер на 97 908 лева31.03.2022

БНБ обяви ОЛП за април 2022 г.25.03.2022

Продажните цени на златните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани22.03.2022

УС на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 1.5% през второто тримесечие на 2023 г.15.03.2022

БНБ публикува статистически данни за февруари 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение08.03.2022

Днес на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 на БНБ от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа28.02.2022

БНБ обяви ОЛП за март 2022 г.25.02.2022

БНБ публикува средния размер на таксите към 31 декември 2021 г., начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции24.02.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за преустановяване на ограничението за разпределяне на печалбата на банките за 2019 г. и 2020 г.23.02.2022

В рамките на ежегодния конкурс на БНБ за стипендианти УС на БНБ взе решение да присъди две стипендии за 2022 г.15.02.2022

Европейската система на централните банки подновява Заявленията за спазване на Световен кодекс за поведение на валутните пазари15.02.2022

БНБ публикува статистически данни за януари 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение11.02.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане на „Насоки относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС“ (EBA/GL/2021/10) (Преразгледани), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница11.02.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане от 14 февруари 2022 г. на Насоки за показателите, свързани с плана за възстановяване (ЕBA/GL/2021/11), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница31.01.2022

Продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани31.01.2022

БНБ обяви ОЛП за февруари 2022 г.27.01.2022

Днес УС на БНБ взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2016 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 07.02.2022 г.27.01.2022

Днес на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Българската народна банка от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки21.01.2022

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „100 години от рождението на Стоянка Мутафова“17.01.2022

БНБ публикува статистически данни за декември 2021 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение17.01.2022

Поради засиления интерес БНБ ще публикува всеки първи работен ден от месеца данни за наличностите от български банкноти, предназначени за продажба на касите на БНБ14.01.2022

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „150 години от рождението на Гоце Делчев“