logo
Skip to content

Прессъобщения, 2024 г.

01.07.2024

Днес в БНБ бе получено уведомление от г-н Гюров относно подадена от него жалба срещу решението на Комисията за противодействие на корупцията от 24 юни 202428.06.2024

БНБ обяви ОЛП за юли 2024 г.27.06.2024

Днес Комисията за противодействие на корупцията уведоми БНБ за постановено решение, с което е установила несъвместимост по отношение на г-н Андрей Гюров, подуправител, ръководител на управление „Емисионно“26.06.2024

УС на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през третото тримесечие на 2025 г.26.06.2024

България покрива всички критерии, остава само инфлацията за членство в еврозоната според редовните конвергентни доклади за 2024 г. на ЕК и на ЕЦБ. Очаква се до края на годината и тя да бъде покрита като критерий и страната ни да поиска извънреден доклад21.06.2024

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „Св. св. Петър и Павел“17.06.2024

БНБ публикува статистически данни за май 2024 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение14.06.2024

Днес в Паричния салон на Българската народна банка управителят на БНБ г-н Димитър Радев откри изложба, посветена на 145-ата годишнина от основаването на БНБ. По време на събитието бе представена и книгата „Мандат и функции на Българската народна банка (1879–1947)“ от поредицата на БНБ с надслов „История на финансите и банковото дело“14.06.2024

БНБ бе отличена от БЧК за принос към каузата в Световния ден на кръводарителя12.06.2024

На 15 юни 2024 г., събота, ще се проведе Ден на отворените врати в Българската народна банка. БНБ ще осигури свободен достъп за граждани в централната сграда на институцията за времето от 10.00 до 17.00 часа31.05.2024

БНБ обяви ОЛП за юни 2024 г.31.05.2024

На свое заседание УС на БНБ прие решение за изменение на лиценза на „БОРИКА“ АД като оператор на платежната система за обслужване на клиентски преводи в евро БИСЕРА (с предишно наименование БИСЕРА7-EUR) и за включване на БНБ като директен участник в паневропейската платежна система STEP2, оперирана от EBA Clearing30.05.2024

УС на БНБ взе решение за корекция на размера на средствата в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗВПКИИП, приспаднати от задълженията на кредитните институции за предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2023 г. и възстановяване на средства в размер на 97 хил. лв. в цитирания подфонд30.05.2024

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти20.05.2024

На свое заседание УС на БНБ разгледа „Преглед на въведените от БНБ макропруденциални мерки във връзка с рисковете пред банковата система“.
УС на БНБ разпореди на банките и клоновете, извършващи дейност в страната, прилагането на минимален набор от показатели за наблюдение на кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти20.05.2024

На свое заседание УС на БНБ прие решение за спазване Насоки на ЕБО за изменение на Насоки EBA/GL/2020/14 относно спецификациите и оповестяване на показатели за системно значение“ (EBA/GL/2023/10), издадени от ЕБО и публикувани на официалната му страница20.05.2024

На свое заседание УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 27 юни 2024 г., на „Насоки относно сравнителния анализ на практиките в областта на многообразието, включително политиките за многообразие и разликата в заплащането на жените и мъжете съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034“ (EBA/GL/2023/08), издадени от ЕБО и публикувани на официалната му страница20.05.2024

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента17.05.2024

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „100 години лека атлетика в България“15.05.2024

БНБ публикува статистически данни за април 2024 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение07.05.2024

УС на БНБ реши да информира ЕССР, че не е необходимо да въвежда доброволна реципрочност за макропруденциалните мерки на Белгия, Германия, Норвегия, Швеция, Португалия и Дания, въз основа на направен преглед на актуалните данни, който показва несъществен размер на конкретните експозиции, посочени в Препоръка ЕССР/2023/13, с която бе допълнена и изменена Препоръка ЕССР/2015/207.05.2024

Управителят на БНБ г-н Димитър Радев участва в среща с управителите на Хърватската народна банка г-н Борис Вучич и Националната банка на Чехия г-н Алеш Михл30.04.2024

БНБ обяви ОЛП за май 2024 г.30.04.2024

Днес БНБ извърши превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет на Република България в размер на 660 000 000.00 лв26.04.2024

Управителят на БНБ г-н Димитър Радев се срещна с председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка г-жа Клаудия Бух и с председателя на Единния съвет за преструктуриране на ЕС г-н Доминик Лабуре по време на тяхното работно посещение в София26.04.2024

Считано от 29 април 2024 г., продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани26.04.2024

Днес управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2023 година25.04.2024

Считано от 26 април 2024 г., продажните цени на златните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани18.04.2024

Във връзка със зачестили случаи на телефонни обаждания от хора, представящи се за служители на БНБ, които искат информация за сметки на граждани и дават инструкции за извършване на преводи по тях, Ви информираме, че тези обаждания са измамни и не се извършват от служители на БНБ15.04.2024

БНБ публикува статистически данни за март 2024 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение11.04.2024

УС на БНБ определи годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки за 2024 г.04.04.2024

Във връзка със зачестили случаи на телефонни обаждания от хора, представящи се за служители на БНБ, които искат информация за сметки на граждани и дават инструкции за извършване на преводи по тях, Ви информираме, че тези обаждания са измамни и не се извършват от служители на БНБ29.03.2024

БНБ обяви ОЛП за април 2024 г.28.03.2024

На свое заседание УС на БНБ прие решение да прилага в надзорната си дейност, считано от 29 март 2024 г., актуализираната версия на Надзорния наръчник на ЕНМ (SSM Supervisory Manual)28.03.2024

Днес на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, както и тарифи за таксите за услугите от двата регистъра, които ще влязат в сила от 1 май 2024 г.28.03.2024

УС на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през второто тримесечие на 2025 г.22.03.2024

Считано от 25 март 2024 г., продажните цени на златните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани15.03.2024

Във връзка със зачестили случаи на телефонни обаждания от хора, представящи се за служители на БНБ, които искат информация за сметки на граждани и дават инструкции за извършване на преводи по тях, Ви информираме, че тези обаждания са измамни и не се извършват от служители на БНБ15.03.2024

БНБ публикува статистически данни за февруари 2024 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение14.03.2024

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев заяви следното: В качеството ми на управител на МВФ за България внесох номинацията на Кристалина Георгиева за управляващ директор на МВФ за втори мандат08.03.2024

Изявление на управителя на БНБ Димитър Радев в качеството му на управител на МВФ за България по повод номинирането на управляващ директор на институцията08.03.2024

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Панчо Владигеров“29.02.2024

В рамките на ежегодния конкурс на БНБ за стипендианти УС на БНБ взе решение да присъди две стипендии за 2024 г.29.02.2024

БНБ обяви ОЛП за март 2024 г.29.02.2024

На свое заседание УС на БНБ прие решение за съответно прилагане, считано от 29 февруари 2024 г., на актуализирано „Ръководство на ЕЦБ за преглед и оценка на вътрешно-рейтингови модели“ (ЕCB Guide to internal models)23.02.2024

БНБ публикува средния размер на таксите към 31 декември 2023 г., начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции15.02.2024

На свое заседание УС на БНБ взе решение за съгласие „Дайнърс клуб България“ АД, с ЕИК 121230735, да прекрати своята дейност като платежна институция, считано от 15 април 2024 г., във връзка с постъпило от дружеството заявление за прекратяване на дейността15.02.2024

БНБ публикува статистически данни за януари 2024 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение13.02.2024

Днес в Държавен вестник бе обнародван новият Закон за БНБ, който ще влезе в сила от деня, посочен в Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от Република България12.02.2024

БНБ приключи процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети31.01.2024

БНБ обяви ОЛП за февруари 2024 г.22.01.2024

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 на БНБ от 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките22.01.2024

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 на БНБ от 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност, и на лицата, заемащи ключови позиции22.01.2024

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на БНБ от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции22.01.2024

Днес УС на БНБ взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2018 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 5.02.2024 г.15.01.2024

БНБ публикува статистически данни за декември 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение