logo
Skip to content

Прессъобщения, 2023 г.

18.05.2023

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 2 октомври 2023 г. на „Насоки относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849“ (EBA/GL/2022/15).18.05.2023

УС на БНБ взе решение за приспадане на средства, налични в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗВПКИИП, от задълженията на кредитните институции за предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2023 г.15.05.2023

БНБ публикува статистически данни за април 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение05.05.2023

Продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани28.04.2023

БНБ обяви ОЛП за май 2023 г.27.04.2023

Днес управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2022 година26.04.2023

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане на „Насоки на ЕБО, издадени въз основа на член 84, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС за определяне на критерии за установяването, оценката, управлението и редуцирането на рисковете, произтичащи от потенциални промени в лихвени проценти и за оценката и наблюдението на риска от кредитния спред на дейностите на институциите извън търговския портфейл“ (EBA/GL/2022/14), издадени от ЕБО и публикувани на официалната му страница, считано от 30 юни 2023 г., с изключение на разделите, отнасящи се за кредитния спред, които се прилагат от 31.12.2023 г.26.04.2023

Днес на свое заседание УС на БНБ прие промени в Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка25.04.2023

Във връзка с регистрирани сигнали за получени фишинг имейл-съобщения, приканващи към потвърждаване на вашите сметки в приложения за онлайн банкиране, ви уведомяваме, че тези съобщения са измамни и не се изпращат от БНБ18.04.2023

БНБ публикува статистически данни за март 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение13.04.2023

УС на БНБ определи годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки за 2023 г.31.03.2023

БНБ обяви ОЛП за април 2023 г.21.03.2023

БНБ и българската банкова общност мигрираха успешно към T2, новата платежна система за големи плащания на Евросистемата20.03.2023

УС на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през второто тримесечие на 2024 г.17.03.2023

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“15.03.2023

БНБ публикува статистически данни за февруари 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение28.02.2023

БНБ обяви ОЛП за март 2023 г.24.02.2023

БНБ публикува средния размер на таксите към 31 декември 2022 г., начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции23.02.2023

На свое заседание УС на БНБ прие решение за спазване на „Насоки относно прехвърлимостта с цел допълване на оценката на възможността за преструктуриране при стратегиите за прехвърляне“ (EBA/GL/2022/11)23.02.2023

Днес на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки15.02.2023

БНБ публикува статистически данни за януари 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение14.02.2023

На 14 февруари 2023 г. УС на БНБ прие национално решение, с което в изпълнение на инструкция на ЕЦБ издаде разрешение за преобразуването на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Обединена българска банка“ АД07.02.2023

Днес УС на БНБ взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2017 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 20 февруари 2023 г.03.02.2023

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „200 години от рождението на Найден Геров“31.01.2023

БНБ обяви ОЛП за февруари 2023 г.16.01.2023

БНБ публикува статистически данни за декември 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение12.01.2023

Днес УС на БНБ прие решение за спазване на „Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2018/10 относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции“ (EBA/GL/2022/13), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница