logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 юли 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба № 44 за условията и реда за избор на независими оценители по чл. 55а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

С Наредбата се урежда изборът на независими оценители от Българската народна банка за извършване на независими оценки за целите на преструктурирането в случаите по чл. 55 и чл. 106 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.