logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 юни 2022 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба № 42 за реда и условията за издаване на покрити облигации. С приемането на Наредбата е завършена работата по създаване на цялостна правна рамка за издаване на покрити облигации от банки в страната в съответствие с Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС и Закона за покритите облигации. С наредбата се определят изискванията към изчисляване размера на задълженията по покритите облигации и на активите от покритието; периодични стрес тестове на активите от покритието; документите, необходими във връзка с избор на наблюдател на покритието, като и застраховка на наблюдателя на покритието. Наредбата влиза в сила от 8 юли 2022 г.