logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 октомври 2022 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 на Българската народна банка от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение, както и изменения и допълнения в „Общи условия на Българската народна банка за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване“ и нова „Тарифа на Българската народна банка за предоставяне на тестови комплекти и мостри на нови емисии банкноти/разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване“, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.

С измененията в Наредба № 18 се предвижда възможност БНБ да откаже да даде писмено съгласие за възпроизвеждане на български банкноти и монети, въпреки че са изпълнени обективните изисквания, когато продукт/материал, върху който е възпроизведена българска банкнота и/или монета, създава впечатление за нейното повреждане или създава предпоставка/и за измама, или обичайната му употреба води до уронване на престижа и авторитета на паричната единица на Република България. Също така се предвижда осъществяване на контрол за спазване изискванията на Наредба № 18 чрез проверки като „таен клиент“ или чрез дистанционен (документален) контрол на банките, доставчиците на услуги, финансовите институции и обменните бюра. Разширява се кръгът от субекти, които имат право да поискат да им бъдат предоставени тестови комплекти с истински годни и негодни български банкноти и монети за настройки на машини за сортиране и/или машини за самообслужване, както и да подават в БНБ заявление за извършване на различните видове тестове на машини, като освен производителите на машини или техните представители, вече и банките, доставчиците на услуги или сервизните оператори ще могат да подават такива заявления.

Измененията и допълненията в „Общи условия на Българската народна банка за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване“ (Общи условия) са свързани основно с осигурената възможност за заявяване и заплащане по електронен път чрез страницата на БНБ в интернет на всички услуги за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване. Промените предвиждат също така въвеждане на такса за извършване на контролни тестове (по чл. 24, ал. 2, буква „г“ и „буква „д“ от Общите условия) и на повторни контролни тестове, както и заплащане от заявителя на разноските на БНБ за пътни, дневни и нощувки в случаите, при които тестовете не се извършват в Касовия център на БНБ в София.

В приетата нова „Тарифа на Българската народна банка за предоставяне на тестови комплекти и мостри на нови емисии банкноти/разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване“ са отразени въведените такси в резултат на променените Общи условия и е актуализиран размерът на таксите, дължими за предоставяне на тестови комплекти с истински български банкноти/монети и за извършване на различните видове тестове.