logo Skip to content


Закони

Закон за Българската народна банка EN BG PDF (143KB)

Закон за кредитните институции EN BG PDF (697KB)

Закон за платежните услуги и платежните системи EN BG PDF (538KB)

Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници EN BG PDF (886KB)

Наредби

Наредба № 1 на БНБ от 10 януари 2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на консолидирания отчет за финансовото състояние на Българската народна банка EN BG PDF (222KB)

Наредба № 2 на БНБ от 22 декември 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции EN BG PDF (212KB)

Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти EN BG PDF (217KB)

Наредба № 4 на БНБ от 21 декември 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките EN BG PDF (86KB)

Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа EN BG PDF (508KB)

Наредба № 6 на БНБ за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение EN BG PDF (91KB)

Наредба № 7 на БНБ от 24 април 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките EN BG PDF (127KB)

Наредба № 8 на БНБ от 27 април 2021 г. за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал EN BG PDF (125KB)

Наредба № 9 на БНБ от 26 юли 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка EN BG PDF (107KB)
 • Заявление по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 9 на БНБ
EN BG PDF (56KB)

Наредба № 10 на БНБ от 24 април 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките EN BG PDF (81KB)

Наредба № 11 на БНБ от 1 март 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките EN BG PDF (66KB)

Наредба № 12 на БНБ от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (99KB)

Наредба № 13 на БНБ от 18 август 2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове EN BG PDF (197KB)

Наредба № 14 на БНБ от 4 февруари 2010 г. за съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели (в сила от 1 март 2010 г.) EN BG PDF (36KB)

Наредба № 15 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа EN BG PDF (79KB)

Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента EN BG PDF (346KB)

Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки EN BG PDF (106KB)

Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение EN BG PDF (2295KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за възпроизвеждане на българска банкнота или монета
EN BG PDF (712KB)
 • Приложение № 2 • Протокол за задържане на банкноти/монети, които пораждат съмнение, че са умишлено повредени и/или са обект на престъпление
EN BG PDF (791KB)
 • Приложение № 3 • Протокол за предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна
EN BG PDF (343KB)
 • Приложение № 4 • Протокол за задържане на банкноти/монети, които пораждат съмнение, че са неистински или преправени
EN BG PDF (792KB)

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници EN BG PDF (100KB)

Наредба № 20 на БНБ за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции EN BG PDF (146KB)

Наредба № 21 на БНБ за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка (в сила от 4 януари 2016 г.) EN BG PDF (436KB)

Наредба № 22 на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър EN BG PDF (111KB)

Наредба № 23 на БНБ от 16 декември 2016 г. за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете EN BG PDF (46KB)

Наредба № 24 на БНБ за обмяна на старите банкноти и монети с нови банкноти и монети във връзка с деноминацията на лева EN BG PDF (79KB)

Наредба № 25 на БНБ по §4, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за деноминация на лева EN BG PDF (42KB)

Наредба № 26 на БНБ от 23 април 2009 г. за финансовите институции EN BG PDF (155KB)

Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа EN BG PDF (77KB)

Наредба № 28 на МФ и БНБ за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна (в сила от 1 март 2013 г.) EN BG PDF (114KB)
 • Приложениe към Наредба № 28 на МФ и БНБ (в сила от 1 март 2013 г.)
EN BG PDF (76KB)
 • Писма на БНБ и МФ, които имат тълкувателен характер по отношение на въпроси, свързани с приложението на Наредба № 28 на МФ и БНБ
EN BG PDF (2969KB)

Наредба № 29 на БНБ от 12 декември 2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките EN BG PDF (60KB)

Наредба № 30 на БНБ от 21 януари 2016 г. за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките EN BG PDF (144KB)

Наредба № 31 на БНБ от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа EN BG PDF (127KB)

Наредба № 32 на БНБ за отчетността и бюджета на синдика на банка в несъстоятелност EN BG PDF (68KB)

Наредба № 33 на БНБ за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност EN BG PDF (92KB)

Наредба № 34 на БНБ за събиране на информация и извършване на проверки относно дейността на синдика на банка в несъстоятелност EN BG PDF (65KB)

Наредба № 35 на Министерство на правосъдието и БНБ за реда за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банката EN BG PDF (146KB)

Наредба № 36 на БНБ за банките попечители по Кодекса за социално осигуряване EN BG PDF (92KB)

Наредба № 37 на БНБ от 16 юли 2018 г. за вътрешните експозиции на банките EN BG PDF (52KB)

Наредба № 39 на БНБ от 28 март 2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение EN BG PDF (67KB)

Наредба № 40 на БНБ от 1 декември 2020 г. за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране (сила от 1 януари 2021 г.) EN BG PDF (72KB)

Наредба № 41 на БНБ от 25 февруари 2021 г. за определяне на размера на индивидуалните годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки EN BG PDF (49KB)

Наредба № 5 на Министерство на правосъдието и БНБ за условията и реда за включване и изключване във/от списъка на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции EN BG PDF (38KB)

Наредба № 6 на Министерството на правосъдието и БНБ за изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители EN BG PDF (76KB)

Наредба № 8121з-444 от 3 май 2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции, издадена от МВР и БНБ EN BG PDF (164KB)

Указания

Указаниe относно третирането на урегулиран поземлен имот (УПИ) за целите на редуциране на рисковото тегло на 50% по реда на чл. 126 от Регламент (ЕС) № 575/2013 EN BG PDF (82KB)

Указаниe относно обхвата на застрахователно събитие по смисъла на чл. 208, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за целите на прилагането на чл. 125 и 126 от Регламента EN BG PDF (74KB)

Настоящите надзорни критерии са част от Подобрената рамка на Базелския комитет за банков надзор "Международно уеднаквяване в измерването на капитала и капиталовите изисквания" (Приложение 4 в изданието от 2004 г., съответстващо на Приложение 6 в изданието от 2006 г. на същия документ) и се използват при прилагането на чл. 63, ал. 7 от Наредба № 8 на БНБ.

Приложение № 4 • Разграничителни надзорни критерии във връзка със специализираното кредитиране EN BG PDF (216KB)

Указания за прилагане на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично паричното обращение EN BG PDF (806KB)
 • Форма 1
EN BG XLSX (15KB)
 • Форма 2
EN BG XLSX (20KB)
 • Форма 3
EN BG XLSX (20KB)
 • Форма 4
EN BG XLSX (17KB)
 • Форма 5
EN BG XLSX (16KB)

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на институции от информационната система на Централния кредитен регистър EN BG PDF (373KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на Централния кредитен регистър
EN BG DOC (37KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в Централния кредитен регистър
EN BG XLS (49KB)
 • Приложение № 3 • Информация за техническа и софтуерна готовност за подаване на данни към Централния кредитен регистър, съгласно чл. 6, т. 3 от Наредба № 22 на БНБ
EN BG DOC (33KB)
 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в ИС на ЦКР
EN BG XLS (37KB)
 • Приложение № 5 • Регистрационен формуляр за администратори с права на достъп до автоматичен интерфейс в "WEB-приложение за удостоверения на ИС на ЦКР"
EN BG XLS (35KB)
 • Приложение № 6 • Списък на активните потребители в WEB-приложението за удостоверения от ЦКР
EN BG DOC (47KB)

Указания за подаване и получаване на информация от информационната система на Централния кредитен регистър EN BG PDF (1431KB)

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на органите по чл. 56, ал. 3 от Закона за кредитните институции от информационната система на Централния кредитен регистър EN BG PDF (877KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOC (36KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на Централния кредитен регистър
EN BG DOCX (33KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOCX (18KB)
 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на ЦКР
EN BG DOCX (28KB)

Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на ЦКР EN BG PDF (708KB)

Указания за работа на банки, платежни институции и дружества за електронни пари с информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (541KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOC (36KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (32KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (19KB)
 • Приложение № 8 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (27KB)
 • Приложение № 9 • Списък на активните потребители на РБСС
EN BG XLSX (29KB)

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на органи и институции в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (396KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOC (36KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (33KB)
 • Приложение № 2а • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС на частен съдебен изпълнител
EN BG DOCX (41KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (20KB)
 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр за подразделения в РБСС
EN BG DOCX (31KB)
 • Приложение № 5 • Ръководство за потребители от органи и институции
EN BG PDF (4447KB)
 • Приложение № 6 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (28KB)
 • Приложение № 6а • Регистрационен формуляр при промяна на бизнес потребител на частен съдебен изпълнител в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (34KB)
 • Приложение № 7 • Номенклатура „Основания за извършване на справки от информационната система на РБСС“ и методологически пояснения за нейното използване
EN BG PDF (281KB)
 • Приложение № 8 • Ръководство за използване на B2B услуги от органи и институции
EN BG PDF (1486KB)
 • Приложение № 9 • Списък на активните потребители на РБСС
EN BG XLSX (30KB)
 • Искане за информация от РБСС от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
EN BG DOC (72KB)
 • Искане за информация от РБСС за титуляр по международен номер на банкова сметка IBAN за органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
EN BG DOCX (33KB)
 • Искане за справка от РБСС за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN
EN BG DOCX (33KB)

Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на РБСС EN BG PDF (974KB)

Указания към Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

(в сила от 1 януари 2021 г.) EN BG PDF (6073KB)
 • Приложение № 1 • Списък и описание на отчетните форми и подотчетни лица по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
EN BG PDF (115KB)
 • Декларация - Форма СПБ-1 (по чл. 6, ал. 1, т. 1) и указания за попълване
EN BG ZIP (387KB)
 • Декларация - Форма СПБ-2 (по чл. 6, ал. 1, т. 2) и указания за попълване
EN BG ZIP (316KB)
 • Декларация - Форма СПБ-3 (по чл. 6, ал. 1, т. 3) и указания за попълване
EN BG ZIP (288KB)
 • Декларация - Форма СПБ-9 (по чл. 6, ал. 1, т. 4) и указания за попълване
EN BG ZIP (346KB)
 • Декларация - Форма СПБ-10 (по чл. 6, ал. 1, т. 5) и указания за попълване
EN BG ZIP (322KB)
 • Форма Б-7 (по чл. 9, ал. 3) • Месечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
EN BG PDF (248KB)
 • Форма СПБ-4 (по чл. 9, ал. 1, т. 1) • Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (281KB)
 • Форма СПБ-4А (по чл. 9, ал. 4, т. 1) • Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (279KB)
 • Форма СПБ-5 (по чл. 9, ал. 1, т. 2) • Тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина
EN BG ZIP (284KB)
 • Форма СПБ-6A (по чл. 9, ал. 1, т. 3) • Тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица
EN BG ZIP (393KB)
 • Форма СПБ-6Б (по чл. 9, ал. 1, т. 4) • Тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица
EN BG ZIP (394KB)
 • Форма СПБ-7 (по чл. 10) • Тримесечен отчет за извършени преки инвестиции в чужбина с изключение на инвестиции в недвижими имоти
EN BG ZIP (331KB)
 • Форма СПБ-7А (по чл. 8, ал. 2) • Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина
EN BG ZIP (273KB)
 • Форма СПБ-7Б (по чл. 10) • Годишен отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в чужбина
EN BG ZIP (262KB)
 • Форма СПБ-8 (по чл. 13) • Годишен отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица
EN BG ZIP (312KB)
 • Форма СПБ-9Б (по чл. 9, ал. 7) • Тримесечен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на външен пазар
EN BG PDF (305KB)
 • Форма СПБ-9В (по чл. 9, ал. 6) • Тримесечен отчет за продажба на допълнителни количества от дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
EN BG PDF (255KB)
 • Форма СПБ-9Г (по чл. 9, ал. 6) • Тримесечен отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
EN BG PDF (255KB)
 • Форма СПБ-9Д (по чл. 9, ал. 6) • Тримесечен отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
EN BG PDF (264KB)
 • Форма СПБ-10А (по чл. 9, ал. 11, т. 1) • Месечен отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник
EN BG ZIP (537KB)
 • Форма СПБ-10Б (по чл. 9, ал. 11, т. 2) • Тримесечен отчет за извършени инвестиции във фондове за дялов капитал
EN BG ZIP (311KB)
 • Форма СПБ-11 (по чл. 9, ал. 1, т. 5 и ал. 3) • Тримесечен отчет за операциите между местни и чуждестранни лица по получаването и предоставянето на услуги, възнаграждения и безвъзмездни постъпления и плащания
EN BG ZIP (447KB)
 • Форма СПБ-12 (по чл. 11) • Тримесечен отчет за преки чуждестранни инвестиции в България
EN BG ZIP (289KB)
 • Форма DR (по чл. 9, ал. 9 и ал. 12) • Месечен отчет за ценни книжа, държани в собствен портфейл
EN BG PDF (523KB)
 • Форма CR (по чл. 9, ал. 10) • Месечен отчет за ценни книжа, държани в клиентски портфейл
EN BG PDF (531KB)
 • Форма СПБ-Н (по чл. 9, ал. 5) • Месечен отчет за сделките с недвижими имоти между местни и чуждестранни лица
EN BG ZIP (586KB)

Указания за предоставяне на информация съгласно чл. 23 от Наредба № 30 на БНБ от 21 януари 2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките EN BG PDF (199KB)
 • Размер на гарантираните влогове, брой на гарантираните вложители и отговарящи на условията влогове по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗГВБ
EN BG XLSX (11KB)
 • Разпределение на броя на вложителите и размер на влоговете
EN BG XLSX (12KB)
 • Разпределение на броя на вложителите и размер на влоговете за клонове в други държави членки
EN BG XLSX (12KB)

Указание на БНБ и МФ за обслужване на сметки на бюджетни организации и бюджетни плащания EN BG PDF (336KB)
 • Приложение № 1 • Централизация на бюджетни средства към БНБ
EN BG PDF (477KB)
 • Приложение № 2 • Достъп до СЕБРА и обмен на данни по бюджетни плащания
EN BG PDF (960KB)
 • Приложение № 3 • Ключови думи в съобщенията, използвани в Приложение 1 и Приложение 2
EN BG PDF (70KB)

Указание за съставяне на платежни документи към Наредба № 3 EN BG PDF (626KB)

Указание за предоставяне, промяна и закриване на БАЕ кодове и поддържане на регистър на БАЕ кодовете по Наредба № 13 на БНБ EN BG PDF (431KB)

Указание № 13-1020 на БНБ • Кодове за идентификатор на вида сметка, служебно запазени от Българска народна банка EN BG PDF (957KB)

Указание за определяне на съдържанието и формата на отчетите, подавани за нуждите на платежния надзор от оператори на платежни системи с окончателност на сетълмента, участниците в тях, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари (в сила от 1 януари 2018 г.) EN BG PDF (155KB)
 • Приложение № 1 • Отчет за операциите на платежна система
EN BG ZIP (775KB)
 • Приложение № 2 • Отчет за допълнителните дейности на оператор на платежна система
EN BG ZIP (302KB)
 • Приложение № 3 • Отчет на участник в платежна система
EN BG ZIP (280KB)
 • Приложение № 4 • Отчет на доставчик на платежни услуги
EN BG ZIP (506KB)
 • Приложение № 5 • Отчет на издател на електронни пари
EN BG ZIP (313KB)

Указание за статистика на плащанията по Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ EN BG PDF (186KB)
 • Приложение № 1
EN BG (255KB)
 • Приложение № 2
EN BG (209KB)
 • Въпроси и отговори по Указание за статистиката на плащанията по Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ
EN BG DOC (59KB)

Указание за определяне на реда за подаване и обработване на жалби относно предполагаеми нарушения по чл. 167, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи EN BG PDF (472KB)
 • Образец на жалба към Указание за определяне на реда за подаване и обработване на жалби относно предполагаеми нарушения по чл. 167, ал. 2 от ЗПУПС
EN BG DOC (36KB)

Указание по Наредба № 3 на БНБ за съставяне на документа с информация за таксите EN BG PDF (301KB)

Указания за попълване на образци за отчитане на вътрешни експозиции по чл. 45 от ЗКИ EN BG PDF (475KB)
 • Образци за отчитане на вътрешни експозиции по чл. 45 от ЗКИ
EN BG XLSX (37KB)

Указание за изнасяне на дейности (прилагат се до 29.09.2019 г.) EN BG PDF (235KB)

Архив 2018 - Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма EN BG ZIP (984KB)

Указания за ликвидните буфери и периодите на оцеляване EN BG PDF (411KB)

Указания за разпределение на разходите и ползите, свързани с ликвидността EN BG PDF (200KB)

Решение на Управителния съвет на БНБ за определяне на критериите и процедурата за съгласуване на избора на одитори на банки за извършване на съвместен финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) EN BG PDF (136KB)

Указание за изготвяне и предоставяне на информация за целите на регулирането и контрола върху регистрацията на сделките с държавни ценни книжа на вторичния пазар EN BG PDF (672KB)

Методологически указания и отчетни форми за събиране на информация от фондовете на паричния пазар за целите на статистиката на ценните книжа EN BG ZIP (994KB)

 • Форма ИФ-3 • Отчет за акции и дялове, емитирани от инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар
EN BG PDF (611KB)

Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация по парична статистика

EN BG PDF (1470KB)
 • Образец 1 - Заявление
EN BG PDF (148KB)
 • Образец 2 - Уведомление
EN BG PDF (157KB)
 • Методологически изисквания за съставяне на паричната статистика
EN BG PDF (423KB)
 • Секторен класификатор на институционалните единици
EN BG PDF (234KB)
 • Техническо ръководство за кодиране, контрол и трансфер на информацията по парична и лихвена статистика
EN BG PDF (2011KB)
 • Месечни отчетни форми за парична статистика (салда)
EN BG XLS (1458KB)
 • Месечни отчетни форми за парична статистика (потоци)
EN BG XLS (3610KB)
 • Тримесечни отчетни форми за парична статистика (салда)
EN BG XLS (493KB)
 • Тримесечни отчетни форми за парична статистика (потоци)
EN BG XLS (40KB)
 • Тримесечни отчетни форми за статистика на депозитите и кредити по количествени категории и икономическа дейност
EN BG XLS (175KB)
 • Годишна отчетна форма за парична статистика
EN BG XLS (29KB)
 • Годишна отчетнa форма за структурна бизнес статистика
EN BG XLS (54KB)

Указание към Наредба № 17 за определяне съдържанието и реда за предоставяне на информация по лихвена статистика

EN BG PDF (1371KB)
 • Методологически изисквания за съставяне на лихвена статистика
EN BG PDF (278KB)
 • Месечни отчетни форми за лихвена статистика за резиденти на Република България
EN BG XLS (169KB)
 • Месечни отчетни форми за лихвена статистика за резиденти на еврозоната
EN BG XLS (169KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методически указания и отчетни форми за събиране на статистическа информация от лизинговите дружества
EN BG ZIP (471KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за инвестиционните фондове
EN BG ZIP (642KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методически указания и отчетни форми за събиране на статистическа информация от дружествата, специализирани в кредитиране
EN BG (249KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизация на вземания
EN BG ZIP (858KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества
EN BG ZIP (1065KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за пенсионноосигурителните дружества
EN BG ZIP (846KB)

Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

 • Методологически указания и отчетни форми за предоставяне на информация за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
EN BG ZIP (827KB)

Указание за определяне съдържанието и реда за подаване на формите за сключените сделки на междубанковия паричен пазар и на валутния пазар в България (в сила от 1 октомври 2018 г.) EN BG PDF (411KB)
 • Приложение № 1 • Изготвяне и докладване на форма за сключените сделки на междубанковия паричен пазар в Интегрираната информационна система за финансови пазари и ЗМР
EN BG PDF (1507KB)
 • Приложение № 2 • Изготвяне и докладване на форма за сключените сделки с чуждестранна валута срещу български левове в Интегрираната информационна система за финансови пазари и ЗМР
EN BG PDF (1505KB)

Политики

Политика на Българската народна банка при обработването на лични данни EN BG DOC (70KB)
 • Информация относно издаването на първични счетоводни документи
EN BG PDF (274KB)
 • Информация относно видеонаблюдението
EN BG PDF (474KB)
 • Информация относно проверката на документите за самоличност
EN BG PDF (473KB)
 • Информация за кандидати за работа
EN BG PDF (215KB)
 • Информация за стипендианти
EN BG PDF (410KB)
 • Информация за стажанти
EN BG PDF (216KB)
 • Информация за клиенти на обществения трезор
EN BG PDF (275KB)
 • Информация за обработването на лични данни в почивните станции на БНБ
EN BG PDF (474KB)

Основни принципи на лицензионната политика на БНБ EN BG PDF (139KB)

Политика за междунадзорно сътрудничество между консолидиращия и приемащите надзорни органи EN BG PDF (466KB)

Тарифи

Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира при обслужване на сметки и при извършване на платежни услуги EN BG PDF (389KB)

Тарифа за предоставяне под наем на физически и на юридически лица на сейфове в Обществения трезор на БНБ EN BG PDF (100KB)

Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети (в сила от 1 януари 2021 г.) EN BG PDF (236KB)
 • Приложение № 1 • Такси на БНБ при обслужване на клиенти с банкноти и монети (в сила от 1 януари 2021 г.)
EN BG PDF (329KB)

Тарифа на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на нови емисии банкноти/разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самоообслужване EN BG PDF (190KB)
 • Приложение • Стойност на тестови комплект с истински годни и негодни български банкноти/разменни монети във връзка с изпълнение на Общи условия на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване
EN BG PDF (39KB)

Тарифа за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК EN BG PDF (150KB)

Правила

Вътрешни правила за опазване на информацията, представляваща тайна - извлечение EN BG PDF (288KB)

Вътрешни правила за работата на дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“ EN BG PDF (206KB)

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Българската народна банка EN BG PDF (344KB)

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Българската народна банка (отм.) EN BG PDF (224KB)

Вътрешни правила за организация на работната заплата в БНБ EN BG PDF (177KB)

Документи на Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS)

Правила и процедури за работа на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS EN BG PDF (735KB)
 • Приложение № 1 • График на системния ден
EN BG PDF (210KB)
 • Приложение № 2 • Тарифа на RINGS
EN BG PDF (317KB)
 • Приложение № 3 • Искане за сертифициране за участие/достъп до RINGS
EN BG DOC (27KB)
 • Приложение № 4 • Съответствие между стандартните български първични платежни документи и формата на SWIFT съобщения, използвани в системата RINGS (Mapping)
EN BG PDF (1132KB)
 • Приложение № 5 • Изисквания към участниците и системните оператори при предоставяне на платежно нареждане/заявка за сетълмент в БНБ в случай на технически проблем
EN BG DOCX (28KB)
 • Приложение № 6 • Искане за оттегляне на нареждане за превод в RINGS
EN BG DOC (36KB)
 • Приложение № 7 • Уведомление за възникване на технически проблем
EN BG DOC (33KB)
 • Приложение № 8 • Искане за провеждане на тестове в RINGS
EN BG DOC (43KB)
 • Приложение № 9 • Списък на SWIFT съобщения, използвани в RINGS
EN BG PDF (107KB)
 • Приложение № 10 • Генерирани от RINGS кодове за грешка
EN BG PDF (130KB)
 • Приложение № 11 • Системно важни участници в RINGS
EN BG PDF (416KB)

Правила за работа на Комитета на потребителите на RINGS EN BG PDF (107KB)

Документи, свързани с тестването на RINGS

 • Образец на Вътрешни правила за работа на участник в RINGS
EN BG DOC (62KB)
 • Образец на Вътрешни процедури на участник за действия при извънредни ситуации по време на работа с RINGS
EN BG DOC (57KB)
 • Инструкции за провеждане на тест на потребителска работна станция към системата RINGS
EN BG PDF (143KB)
 • Протокол за извършени тестове на потребителската работна станция
EN BG PDF (84KB)
 • Протокол за извършени тестове за сертифициране при работа с RINGS (изпращане и получаване на SWIFT съобщения)
EN BG PDF (234KB)

Документи на системния компонент TARGET2-BNB

Правила за работа на системния компонент TARGET2-BNB (в сила до 20 ноември 2021 г.) EN BG PDF (912KB)

Правила за работа на системния компонент TARGET2-BNB (в сила от 21 ноември 2021 г.) EN BG PDF (3639KB)

Правила за откриване и управление на T2S специална парична сметка в системния компонент TARGET2–BNB (в сила до 20 ноември 2021 г.) EN BG PDF (688KB)

Правила за откриване и управление на T2S специална парична сметка в системния компонент TARGET2–BNB (в сила от 21 ноември 2021 г.) EN BG PDF (1823KB)

Правила за откриване и управление на TIPS специална парична сметка в системния компонент TARGET2–BNB (в сила до 20 ноември 2021 г.) EN BG PDF (510KB)

Правила за откриване и управление на TIPS специална парична сметка в системния компонент TARGET2–BNB (в сила от 21 ноември 2021 г.) EN BG PDF (1658KB)

Мерки за обработка при извънредни ситуации при TARGET2-BNB (в сила от 17 ноември 2019 г.) EN BG PDF (1169KB)
 • Приложение № 1 • Указание за попълване на стандартните форми при извънредни ситуации
EN BG DOC (149KB)
 • Приложение № 2 • Искане за активиране на функционалността за нареждане на резервни плащания
EN BG DOC (28KB)
 • Приложение № 3 • Форма "Payments"
EN BG DOC (230KB)
 • Приложение № 4 • Искане за иницииране от БНБ на плащания по SWIFT от името на отпаднал участник в TARGET2
EN BG DOC (68KB)
 • Приложение № 5 • Форма I
EN BG DOC (484KB)

Правила за допускане до търговия на ДЦК на многостранна система за търговия E-BOND BULGARIA, оперирана от BLOOMBERG TRADING FACILITY B. V. и приключване на сделки с тях в БНБ EN BG PDF (4069KB)

Правила за допускане до търговия на ДЦК на регулиран пазар, организиран от "Българската Фондова Борса - София" АД и приключване на сделки с тях в БНБ, банки поддепозитари на ДЦК и "Централен депозитар" АД EN BG PDF (3045KB)

Правила за дейността на Комитет на ползвателите на системата за регистрация и сетълмент на ДЦК в Българската народна банка EN BG PDF (234KB)
 • Списък на членовете на Комитета на ползвателите (мандат 12.02.2019 г. - 12.02.2021 г.)
EN BG PDF (127KB)

Образци и документи на Регистъра на особените залози

Вътрешни правила за регистриране и обслужване на залози върху безналични ДЦК EN BG PDF (173KB)
 • Образец № 1
EN BG XLS (32KB)
 • Образец № 4
EN BG XLS (23KB)
 • Образец № 5
EN BG XLS (28KB)
 • Образец № 7
EN BG XLS (27KB)
 • Образец № 9
EN BG XLS (34KB)
 • Образец № 10
EN BG XLS (20KB)
 • Образец № 11
EN BG XLS (30KB)
 • Образец № 12
EN BG XLS (31KB)
 • Тристранен договор
EN BG PDF (98KB)

Заповеди

Заповед на управителя на БНБ за изменение на Указание за прилагане на Наредба № 18 на БНБ EN BG PDF (3546KB)

Заповед на министъра на финансите и управителя на БНБ за утвърждаване на Указание 03-13009 • Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания, което влиза в сила от 1 ноември 2009 г. и отменя Указание 03-13006 от 2006 г. EN BG PDF (139KB)

Съвместна заповед на управителя на БНБ и министъра на финансите за определяне на „инвестиционно злато” за целите на § 1, т. 24, буква „б” от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност EN BG PDF (208KB)

Списък на категориите информация, създавана в БНБ, подлежаща на класификация като служебна тайна, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ EN BG PDF (55KB)

Заповед № БНБ-53956/19.06.2020 г. на управителя на БНБ за достъпа до сградите на БНБ във връзка с осигуряване на превантивни мерки срещу разпространение на коронавирус COVID-19 EN BG PDF (490KB)

Стандарти

Стандарт за разпознаване на български банкноти (в сила от 1 януари 2021 г.) EN BG PDF (1375KB)

Стандарт за разпознаване на български разменни монети (в сила от 16 окотмври 2019 г.) EN BG PDF (246KB)

Формуляри

Документи за лицензиране на платежна институция и дружество за електронни пари и за регистриране на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка

 • Въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG DOCX (26KB)
 • Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 7, чл. 6, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 7 и чл. 15, ал. 1, т. 4 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG XLS (42KB)
 • Декларация по чл. 6, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 6 и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG XLS (43KB)

Документи за лицензиране на оператор на платежна система

 • Въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 17 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG XLS (620KB)
 • Въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 18, ал. 4 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG XLS (71KB)
 • Декларация по чл. 17 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG XLS (29KB)
 • Декларация по чл. 18, ал. 4 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG XLS (30KB)

Документи за регистрация на финансова институция по чл. 3а от ЗКИ

Процедура за вписване в регистъра и поддържане на автоматизирана система за дейността на финансовите институции, регистрирани по чл. 3а от ЗКИ (в сила от 15 юли 2014 г.) EN BG PDF (365KB)

 • Заявление за регистрация по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 26 на БНБ (Приложение № 1)
EN BG DOC (37KB)

 • Уведомление по чл. 10 от Наредба № 26 на БНБ (Приложение № 1a)
EN BG DOC (40KB)

 • Заявление за пререгистрация по § 20, ал. 1 от ПЗР на Наредба № 26 на БНБ (Приложение № 1б)
EN BG DOC (39KB)

 • Заявка за участие на лицата, потребители на автоматизираната система (Приложение № 5)
EN BG XLS (36KB)

 • Пълномощно/Уведомление за оттегляне на пълномощно (Приложение № 6)
EN BG DOC (30KB)

 • Декларация по чл. 6, ал. 3, т. 5, ал. 4, т. 1, ал. 5, т. 6 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 4-6, чл. 5, ал. 2 и 3 от Наредба № 26 на БНБ
EN BG XLS (21KB)

 • Декларация по чл. 6, ал. 4, т. 3 или ал. 5, т. 5 от Наредба № 26 на БНБ от квалифицирания собственик на дружеството заявител
EN BG XLS (51KB)

 • Декларация по чл. 6, ал. 7 от Наредба № 26 на БНБ от действителен собственик на дружество-заявител
EN BG XLS (49KB)

 • Регистрационен формуляр за финансовите институции по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 26 на БНБ (Приложение № 2)
EN BG XLS (74KB)

 • Въпросник за надеждност, финансова стабилност и репутация на квалифицирания собственик (пряк и непряк) и на действителния собственик по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ във връзка с чл.6, ал.4, т. 2 /ал. 5, т. 7 /ал. 7 от Наредба N 26 на БНБ (Приложение № 3)
EN BG XLS (86KB)

 • Въпросник за квалификация, професионален опит и репутация за лицата, които управляват и представляват дружеството по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ (Приложение № 4)
EN BG XLS (71KB)

 • Въпросник за квалификация, професионален опит и репутация за лицата, които управляват и представляват по пълномощие по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ (Приложение № 4а)
EN BG XLS (71KB)

Друга допълнителна информация, изисквана от БНБ по чл. 16, ал. 2 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции

 • Приложение 17А "Продукти на ФИ – Кредитиране"
EN BG XLS (31KB)

Указание към Приложение 17А "Продукти на ФИ – Кредитиране" EN BG PDF (110KB)

Заявления за Централния кредитен регистър

 • Образeц на заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър за физически лица
EN BG DOC (57KB)

 • Образeц на заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър за юридически лица
EN BG DOC (62KB)

 • Образeц на заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър за наследници по чл. 21, ал. 3 от Наредба № 22 на БНБ
EN BG DOC (65KB)

 • Искане за възстановяване на сума
EN BG DOCX (20KB)

Искания за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове

 • Искане за информация от РБСС за физическо лице
EN BG DOC (71KB)

 • Искане за информация от РБСС за юридическо лице
EN BG DOC (70KB)

 • Искане за информация от РБСС от наследници на починало лице
EN BG DOC (66KB)

 • Искане за информация от РБСС за физическо лице - действителен собственик на титуляр на сметка
EN BG DOC (71KB)

 • Искане за информация от РБСС за действителен собственик на юридическо лице - титуляр на сметка
EN BG DOC (69KB)

 • Искане за възстановяване на сума
EN BG DOCX (20KB)

Документи по регистрация на кредитни посредници

Указание за прилагане на Наредба № 19 от 20 Октомври 2016 г. за кредитните посредници (в сила от 01.11.2018 г.) EN BG PDF (925KB)

Бланки/Формуляри при първоначална регистрация

 • Заявление за регистрация като кредитен посредник за физическо лице - Приложение № 1а
EN BG DOC (73KB)

 • Заявление за регистрация като кредитен посредник за едноличен търговец и юридическо лице – Приложение № 1б
EN BG DOC (74KB)

 • Регистрационен формуляр по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници - Приложение № 2
EN BG XLS (86KB)

 • Инструкция за попълване на Регистрационен формуляр Приложение № 2а
EN BG DOC (72KB)

 • Уведомление за вписване на кредитна институция/ платежна институция/ дружество за електронни пари в регистъра на кредитните посредници – Приложение № 3
EN BG DOC (61KB)

 • Въпросник – декларация за придобити познания, компетентност и репутация на лицата по чл. 2, ал. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници - Приложение № 4
EN BG XLS (63KB)

 • Инструкция за попълване на Въпросник - декларация Приложение № 4а
EN BG DOC (82KB)

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на предоставяне на услуги – Приложение № 5а
EN BG DOC (75KB)

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване (клон) – Приложение № 5б
EN BG DOC (79KB)

 • Пълномощно/Уведомление за оттегляне на пълномощно – Приложение № 6
EN BG DOC (38KB)

 • Заявка за участие на лицата, потребители на автоматизираната система – Приложение № 7
EN BG XLS (39KB)

Бланки/Формуляри за промени след вписване в регистъра

 • Уведомление за промяна в обстоятелствата по регистрация – Приложение № 8
EN BG DOC (63KB)

 • Регистрационен формуляр по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници - Приложение № 2
EN BG XLS (86KB)

 • Въпросник – декларация за придобити познания, компетентност и репутация на лицата по чл. 2, ал. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници - Приложение № 4
EN BG XLS (63KB)

Бланки/Формуляри при намерение за извършване на дейност в друга държава членка

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на предоставяне на услуги – Приложение № 5а
EN BG DOC (75KB)

 • Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване (клон) – Приложение № 5б
EN BG DOC (79KB)

Бланки/Формуляри при заличаване от регистъра по искане на посредника

 • Заявление за заличаване на кредитен посредник физическо лице – Приложение № 9а
EN BG DOC (63KB)

 • Заявление за заличаване на кредитен посредник едноличен търговец и юридическо лице – Приложение № 9б
EN BG DOC (55KB)

Писма

Писмо до банките № 91ТБ-0117/19.11.2008 г. относно Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари EN BG PDF (2431KB)

Писмо до банките № 91ТБ-0121/28.05.2010 г. относно Инструкция за допълнение на Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари EN BG PDF (2421KB)

Списък на видовете операции по управление на дълга EN BG PDF (111KB)

Ръководство на потребителя на Системата за приемане на заявки за участие в аукционите за ДЦК EN BG PDF (1827KB)

Правила за използване на типовете подсъобщения за участие в аукционите за ДЦК EN BG PDF (221KB)

Номенклатура на подсъобщения за участие в аукциони и подписки за замяна на ДЦК EN BG PDF (82KB)

Образци на поръчки за участие в аукциони и подписки за замяна, които ще се излъчват по SWIFT EN BG PDF (850KB)

Документи на системата за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК

Писмо на МФ и БНБ до участниците в ЕСРОТ относно сроковете за извършване и регистрация на сделки с ДЦК на първичния и вторичния пазар EN BG PDF (103KB)

Документи на Системата за информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв

Съвместни указания на министъра на финансите и управителя на БНБ – ДДС № 09/31.07.2015 г. (№ БНБ-72589/31.07.2015 г.)относно изготвянето и предоставянето от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации и начина за регулация на ежедневното обезпечение на тези наличности от банките EN BG PDF (943KB)

Съвместно писмо на министъра на финансите и управителя на БНБ – № 91-00-193/24.03.2016 г.(№ БНБ-29109/24.03.2016 г.)относно допълнение на приложение А "Списък на емисиите" към Общи условия за обезпечаване на средствата по сметки на бюджетните организации в банки съгласно чл. 152, ал. 13 от Закона за публичните финанси (ДДС № 09/31.07.2015 г. на МФ, № БНБ-72589/31.07.2015 г.) EN BG PDF (361KB)

Съвместно писмо на министъра на финансите и управителя на БНБ – № 91-00-286/25.09.2020 г.(№ БНБ-84680/25.09.2020 г.) относно допълнение на приложение А "Списък на емисиите" към Общи условия за обезпечаване на средствата по сметки на бюджетните организации в банки съгласно чл. 152, ал. 13 от Закона за публичните финанси (ДДС № 09/31.07.2015 г. на МФ, № БНБ-72589/31.07.2015 г.) EN BG PDF (246KB)

Съвместно писмо на министъра на финансите и управителя на БНБ – № 17-01-43/08.03.2021 г.(№ БНБ-27277/09.03.2021 г.) относно актуализиране на Приложение № 8 от Съвместните указания на министъра на финансите и управителя на БНБ (ДДС № 09/31.07.2015 г. на МФ, № БНБ-72589/31.07.2015 г.) EN BG PDF (778KB)

Общи условия

Общи условия на Българската народна банка за закупуване на едро и последващо продаване на дребно на възпоменателни монети и комплекти с монети от банки и доставчици на услуги (разпространители) (в сила от 1 март 2021 г.) EN BG PDF (461KB)

Общи условия на БНБ за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност (в сила от 1 януари 2021 г.) EN BG PDF (352KB)

Общи условия на БНБ за провеждане или оказване на съдействие при провеждане на обучения за работа с банкноти и монети съгласно Наредба № 18 EN BG PDF (258KB)
 • График за провеждане на обучение в БНБ във връзка с изпълнение на Общи условия на БНБ за провеждане или оказване на съдействие при провеждане на обучения за работа с банкноти и монети съгласно Наредба № 18
EN BG PDF (318KB)

Общи условия на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване EN BG PDF (552KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за предоставяне на тестови комплект с истински банкноти/монети
EN BG PDF (327KB)
 • Приложение № 2 • Заявление за предоставяне на мостри на нови емисии български банкноти/разменни монети
EN BG PDF (340KB)
 • Приложение № 3 • Заявление за встъпителни тестове на машини за сортиране/машини за самообслужване
EN BG PDF (338KB)
 • Приложение № 4 • Заявление за повторни встъпителни тестове на машини за сортиране/машини за самообслужване
EN BG PDF (340KB)
 • Приложение № 5 • Заявление за контролни тестове на машини за сортиране/машини за самообслужване
EN BG PDF (258KB)

Общи условия на БНБ • Интернет банкиране на бюджетни предприятия EN BG PDF (129KB)
 • Искане за ползване на автоматизираната система "Интернет банкиране на бюджетни предприятия"
EN BG PDF (380KB)
 • Списък на удостоверения за електронен подпис
EN BG PDF (21KB)