logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 септември 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 на БНБ от 21 юни 2022 г. за реда и условията за издаване на покрити облигации.

Измененията са свързани с изискванията в наредбата относно извършването на периодични стрес тестове от страна на банка емитент на пула на покритието и управление на ликвидността в съответствие с изискванията на чл. 44 от Закона за покритите облигации (ЗПО).

С приетите промени се постига пълно съответствие със ЗПО и по-добро регламентиране на правомощията на БНБ, като орган, осъществяващ публичен надзор на покритите облигации, по отношение на изискванията за извършване на стрес тестове от страна на банка емитент.