logo
Skip to content

Прессъобщения, 2024 г.

23.02.2024

БНБ публикува средния размер на таксите към 31 декември 2023 г., начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции15.02.2024

На свое заседание УС на БНБ взе решение за съгласие „Дайнърс клуб България“ АД, с ЕИК 121230735, да прекрати своята дейност като платежна институция, считано от 15 април 2024 г., във връзка с постъпило от дружеството заявление за прекратяване на дейността15.02.2024

БНБ публикува статистически данни за януари 2024 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение13.02.2024

Днес в Държавен вестник бе обнародван новият Закон за БНБ, който ще влезе в сила от деня, посочен в Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от Република България12.02.2024

БНБ приключи процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети31.01.2024

БНБ обяви ОЛП за февруари 2024 г.22.01.2024

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 на БНБ от 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките22.01.2024

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 на БНБ от 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност, и на лицата, заемащи ключови позиции22.01.2024

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на БНБ от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции22.01.2024

Днес УС на БНБ взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2018 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 5.02.2024 г.15.01.2024

БНБ публикува статистически данни за декември 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение