logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 февруари 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет (УС) на БНБ прие решение за преустановяване на ограничението за разпределяне на печалбата на банките за 2019 г. и 2020 г. Ограниченията върху разпределяне на печалбата частично или изцяло, под формата на дивидент, обратно изкупуване на акции или друго аналогично плащане, бяха приложени като макропруденциална мярка с Решение на УС на БНБ през март 2020 г и потвърдени през януари 2021 г. с цел стабилизиране капиталовата позиция на банките и банковата система.

Преустановяването на макропруденциалния подход по отношение на разпределенията е в синхрон с решението на Европейската централна банка1 и Европейския съвет за системен риск2 да не подновят действието на ограниченията върху разпределенията, базирани на Препоръка ЕССР/2020/7 относно ограничаване на разпределенията по време на пандемията от COVID-193.

Считано от датата на настоящото решение БНБ в качеството на компетентен надзорен орган ще изисква от банките, които възнамеряват да изплащат дивиденти, да предприемат обратни изкупувания и други разпределения, включително и от печалбата за 2021 г., да представят планове за разпределение, които ще бъдат предмет на надзорния диалог.

Управителният съвет прие също така решение да преустанови считано от 1 април 2022 г. мярката за ограничаване на чуждестранните експозиции на банките, въведена като част от антикризисния пакет мерки през март 2020 г. и продължена през януари 2021 г. За периода на действие тази макропруденциална мярка допринесе за устойчивото подобрение на ликвидната позиция на банките и банковата система. БНБ преустановява ограниченията при отчитане на постигнатия ефект, като същевременно ще продължи редовно да анализира съответните рискове и остава в готовност да приложи подходяща макропруденциална мярка при необходимост.

____________

1 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210723~7ef2cdf6b7.en.html

2 https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2021/html/esrb.pr210924~ed2a6ab863.en.html

3 Изменена с Препоръка на ECCP/2020/15