logo
Skip to content

Прессъобщения, 2014 г.

30.12.2014

БНБ обяви ОЛП за януари 2015 г.23.12.2014

Днес в БНБ се получи писмо, с което Националният съюз на юрисконсултите уведомява управителя на БНБ г-н Иван Искров и главния юрист на БНБ г-жа Нина Стоянова за приета декларация от 19 декември 2014 г. от УС на Националния съюз на юрисконсултите, в която се изразява несъгласие с медийните изявления за оспорване на процесуалното представителство на юрисконсултите на БНБ, направени от адвокат Менко Менков23.12.2014

Публикуваме становище на Европейската централна банка относно проект на закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (относно разкриването на информация в случай на преструктуриране или отнемане на лиценза на банка).19.12.2014

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за БНБ в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2014 г. и Бюджетът на БНБ за 2015 година17.12.2014

Във връзка с някои изявления на адвоката на г-н Цветан Василев и на „Бромак“ ЕООД – г-н Менко Менков, пред телевизия bTV на 16.12.2014 г. и пред телевизия ТV7 на 17.12.2014 г., бихме желали да заявим, че нито едно от изявленията на г-н Менков не отговаря на истината12.12.2014

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Симеон Велики”11.12.2014

От 12.12.2014 г. ТБ „Виктория“ ЕАД отново ще започне да извършва всички дейности съгласно лиценза си за банкова дейност10.12.2014

Публикуваме становище на Европейската централна банка относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете, внесен в Народното събрание на 12.11.2014 г. от г-н Михаил Миков и група народни представители28.11.2014

БНБ обяви ОЛП за декември 2014 г.25.11.2014

Управителят на БНБ г-н Иван Искров изпрати поздравителен адрес на г-н Радослав Миленков по случай избирането му за председател на УС на ФГВБ. Като пожелава успех в неговата работа, управителят на БНБ напомня за предложението на УС на БНБ, което представителят на централната банка във ФГВБ г-жа Нели Кордовска вече е внесъл за разглеждане в УС на Фонда за стартиране на процедура за избор на компания, притежаваща необходимия международен опит за проследяване и разследване на извършените операции с активи на КТБ, довели до отрицателен собствен капитал на банката и до отнемане на лиценза20.11.2014

Изображението на Паисий Хилендарски върху монетата от 2 лева, емисия 2015 г., не представлява каноничен образ, използван от Българската православна църква, а е стилизиран светски образ19.11.2014

Утвърден е дизайнът на нова разменна монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г.19.11.2014

Днес, 19.11.2014 г., Управителният съвет на БНБ даде задължителни предписания на квесторите да създадат необходимата организация на работа така, че на 12.12.2014 г. да започне обслужване без ограничения на вложителите в ТБ "Виктория" ЕАД13.11.2014

БНБ информира Европейската комисия и Европейската централна банка относно внесения на 12.11.2014 г. в Народното събрание Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките.
Днес управителят на БНБ Иван Искров изпрати писмо до председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева във връзка с внесения в Народното събрание на 12.11.2014 г. от г-н Михаил Миков и група народни представители Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките № 454-01-4111.11.2014

Поради постъпили журналистически въпроси относно заявен интерес за придобиване на ТБ „Виктория“ заявяваме следното: Независимо от публичните анонси за деклариран интерес и изпратените писма за намерения, до днес в Българската народна банка не е постъпвала оферта, съдържаща ясни финансови ангажименти и отговаряща на Закона за кредитните институции и на „Основните принципи на лицензионната политика на БНБ“06.11.2014

Управителният съвет на БНБ възложи на представителя на БНБ в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките да предложи Фондът или назначеният от него синдик на КТБ да сключи договор с юридическо лице, притежаващо съответния за това международен опит, което да проследи извършените операции с активи на КТБ, довели до достигане на собствения й капитал до отрицателна величина и до отнемане на лиценза на банката06.11.2014

Днес, 06.11.2014 г., на основание чл. 36, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 25 и чл.151, ал.1, предл. първо от Закона за кредитните институции и чл. 16, т. 15 от Закона за Българската народна банка, Управителният съвет на БНБ отне лиценза за извършване на банкова дейност на „Корпоративна търговска банка“ АД06.11.2014

Днес, 06.11.2014 г., Управителният съвет на БНБ отне издаденото разрешение на „Корпоративна търговска банка” АД, съгласно Заповед № БНБ - 43011/28.03.2014 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, с която бе позволено на КТБ АД да включи в капитала си от втори ред сумата в размер на левовата равностойност на 35 000 000 евро, привлечена по силата на договор за предоставяне на заем под формата на подчинен срочен дълг, сключен на 24.03.2014 г. между банката, в качеството й на заемател, и „Технологичен център - Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)” АД, в качеството на заемодател05.11.2014

Поради многобройни запитвания от медиите относно внесено в БНБ писмо от някакъв нов инвеститор, подписано с името Никола Иванов Сукманджиев, публикуваме цялото му съдържание и обръщаме внимание, че освен посочения текст, няма приложени каквито и да било други допълнителни документи31.10.2014

Поради огромния обществен интерес и факта, че по искане на народните представители текстът на писмото за намерения на Фонда на генералния държавен резерв на Султаната на Оман, Джемкорп капитал и ЕПИК бе оповестен пред Народното събрание, публикуваме сканирано копие на документа31.10.2014

БНБ обяви ОЛП за ноември 2014 г.27.10.2014

Днес в 15.50 ч. в Народното събрание бе внесен доклад „Събитията и предприетите действия, свързани с „Корпоративна търговска банка” АД и Търговска банка „Виктория” ЕАД” от името на УС на БНБ24.10.2014

Днес в БНБ бе проведена среща между представители на централната банка и представители на ЕПИК, на Фонда на генералния държавен резерв на Султаната на Оман и на Gemcorp22.10.2014

На 21.10.2014 г. Българската народна банка изпрати отговор на писмото на Председателя на Европейския банков орган (ЕБО) от 17.10.2014 г., с което e уведомена за приетата на същата дата Препоръка към Българската народна банка и Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно необходимите действия за спазване на Директива 94/19/ЕО22.10.2014

На 21.10.2014 г. Управителният съвет на БНБ разгледа доклад за анализа и оценката на активите на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ), извършена от одиторските фирми „Ърнст енд Янг одит“ ООД, „Делойт България“ ООД и „АФА“ ООД20.10.2014

На 19.10.2014 г. в интервю, излъчено по Нова телевизия в предаването Дикoff, г-н Цветан Василев твърди, че има подадена оферта на консорциум за оздравяването на Корпоративна търговска банка, но „БНБ мълчи“. В тази връзка, следва да отбележим, че днес до 18 ч. такава оферта не е била получена в БНБ. Междувременно от страна на квесторите на КТБ АД бяха внесени в БНБ на 20 октомври 2014 г. доклади за извършени от „АФА” ООД, „Делойт Одит” ООД и „Ърнст енд Янг Одит” ООД анализ и оценка на основни балансови позиции и издадени банкови гаранции на клиенти на КТБ АД16.10.2014

Прессъобщение на централната банка по повод разпространената на 15 и 16 октомври 2014 г. информация в медиите, че базираната в Австрия компания ЕPIC представлява тримата основни акционери на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) и е разработила няколко варианта за спасяване на КТБ16.10.2014

В юбилейната 135 годишнина от учредяването на Българската народна банка от октомври до декември 2014 г. във Франкфурт на Майн Европейската централна банка организира дни на културата, посветени на България, под надслов „Пъстроцветната България“13.10.2014

Прессъобщение на централната банка по повод на изявления, изразяващи мнението, че БНБ трябва да назначи международен консултант, който на базата на данните за състоянието на „Корпоративна търговска банка” („КТБ” АД) да предложи начините за преструктуриране на банката10.10.2014

Управителят на БНБ Иван Искров прие покана за членство в The Bretton Woods Committee02.10.2014

Днес бе изпратен официален отговор от УС на БНБ до национално представените работодателски и синдикални организации в отговор на тяхно писмо, относно информация за продажба на кредитите на ТБ „Виктория“ ЕАД30.09.2014

БНБ обяви ОЛП за октомври 2014 г.23.09.2014

Изявление на управителя на БНБ г-н Иван Искров във връзка с публикувано днес обръщение на г-н Цветан Василев до медиите, клиентите и служителите на КТБ17.09.2014

Във връзка с изявление на г-н Вежди Рашидов пред Информационна агенция ПИК публикуваме писмото, което управителят на БНБ г-н Иван Искров изпрати днес до г-н Рашидов и агенция ПИК16.09.2014

Днес УС на БНБ взе решение за удължаване срока на специален надзор за КТБ АД и ТБ „Виктория” ЕАД с още два месеца, съответно до 20 и 22 ноември 2014 г.15.09.2014

Днес изпълняващият длъжността подуправител, ръководещ управление „Банков надзор“, г-жа Нели Кордовска и главният юрист на БНБ г-жа Нина Стоянова изпратиха писмо до г-н Петер Голдшейдер, управляващ съдружник в EPIC13.09.2014

Отговор на управителя на БНБ Иван Искров на разпространеното вчера отворено писмо на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов10.09.2014

Днес постъпи писмо от EPIC като финансов консултант с изключителни права, избран от консорциум между Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (ФГДРСО), други непосочени акционери и потенциални инвеститори01.09.2014

Изявление на БНБ по повод писмата, получени от двата най-големи акционера в Корпоративна търговска банка – „Бромак“ АД и Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман, за представяне на конкретни предложения за ангажимент за потенциална капиталова и ликвидна подкрепа на КТБ29.08.2014

БНБ обяви ОЛП за септември 2014 г.22.08.2014

Изявление на БНБ по повод на многобройните и разностранни мнения в рамките на публичния дебат относно проблемите на банкова група КТБ и опита тези проблеми да бъдат вменени изцяло и единствено на централната банка Българската народна банка15.08.2014

УС на БНБ прие решения, с които разрешава на банките, поставени под специален надзор, да осъществяват някои банкови дейности за целите на погасяването на кредити11.08.2014

Днес министърът на финансите Румен Порожанов и управителят на БНБ Иван Искров изпратиха съвместно писмо до г-н Джонатан Фол, генерален директор на генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги” в Европейската комисия, в отговор на поставените от г-н Фол въпроси за състоянието на „Корпоративна търговска банка“ АД08.08.2014

Днес управителят на БНБ Иван Искров се обърна към Международния валутен фонд с искане за организиране на мисия на МВФ за България по Програмата за оценка на финансовата система (FSAP)31.07.2014

БНБ обяви ОЛП за август 2014 г.31.07.2014

Решения на УС на БНБ във връзка с представения от квесторите на КТБ АД Доклад за текущото състояние на банката22.07.2014

Днес Управителят на БНБ г-н Иван Искров изпрати писмо до Председателя на 42-рото НС г-н Михаил Миков. В писмото Управителят на БНБ заявява готовност да подаде оставка, ако 42-рото НС постигне съгласие за избор на нов Управител15.07.2014

След постигнатия консенсус на срещата вчера при президента на Република България Българската народна банка предприе следните действия11.07.2014

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „Св. Пророк Илия”11.07.2014

Изявление на Управителния съвет на БНБ09.07.2014

Днес изтича срокът от 10 работни дни за преглед на активите и пасивите на банковата група КТБ, възложен на независими одитори от квесторите на двете банки30.06.2014

В съответствие с представения на консултациите при държавния глава план на БНБ и правителството за осъществяване на всички необходими мерки за гарантиране на банковата стабилност в страната УС на БНБ прие промени в Наредба № 6 на БНБ за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение30.06.2014

Днес БНБ изпрати предложение за допълнение в Наказателния кодекс в раздел „Престъпления против паричната и кредитна система“ до председателя на Комисията по бюджет и финанси г-н Йордан Цонев30.06.2014

БНБ обяви ОЛП за юли 2014 г.30.06.2014

Съгласно данните, с които БНБ разполага в края на работния ден, напрежението от петък, възникнало вследствие на организираната криминална атака срещу някои български банки, в края на днешния ден вече е преодоляно28.06.2014

Обръщаме се към всички политически лидери с апел да ограничат своето публично говорене на тема банки27.06.2014

Изявление на управителя на БНБ по повод злонамерените слухове и спекулации по повод състоянието на български банки25.06.2014

Днес започна заявената от БНБ и правителството проверка на активите и пасивите на банковата група КТБ22.06.2014

УС на БНБ след подробен анализ на ситуацията, създадена от недостига на ликвидност на Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество – бивша „Креди Агрикол – България“ (банковата група КТБ), заявява: потвърждаваме поставянето на КТБ под специален надзор, както и прилагането на същата мярка към нейното дъщерно дружество; недостигът на ликвидност в банковата група КТБ е изолиран случай от цялата банкова система и не е свързан с функционирането на останалата част от банковия сектор; на основание на тези констатации УС на БНБ: 1. Постави Креди Агрикол България ЕАД под специален надзор за три месеца; 2. Назначи за квестори Станислав Георгиев Лютов и Елена Здравкова Костадинчев; 3. Отстрани от длъжност членовете на Управителния и на Надзорния съвет на Креди Агрикол България ЕАД; 4. Лиши от право на глас акционерите на банката, притежаващи повече от 10% от акциите. Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество ще отворят на 21 юли в 9.00 часа20.06.2014

Днес, в 11.40 минути в Българската народна банка бе получено писмено уведомление от ръководството на Корпоративна търговска банка, в което информира за изчерпване на ликвидността и преустановяване на разплащанията, както и на всички видове банкови операции. За повече подробности заповядайте на пресконференция в централната сграда на Българската народна банка в 13.30 часа19.06.2014

На свое заседание днес УС на БНБ одобри решение, с което приема, че „индикатори, публикувани от Българската народна банка“ по смисъла на Закона за потребителския кредит са данните от лихвената статистика, изготвяна от Българската народна банка, съгласно Закона за БНБ и приложимите европейски правни актове18.06.2014

По повод на постъпили въпроси Ви информираме, че във връзка с образуване на досъдебно производство срещу подуправителя и ръководител на управление „Банков надзор“ г-н Цветан Гунев и за да не бъдат допускани каквито и да е съмнения за възпрепятстване на проверката, г-н Гунев по свое желание излезе в отпуск до приключване на процесуалните действия17.06.2014

По повод на публикации и предположения в медиите относно Корпоративна търговска банка Българската народна банка заявява, че внимателно и отблизо следи развитието на целия банков сектор, включително и на споменатата банка12.06.2014

Днес президентът на Република България Росен Плевнелиев присъства на официалната церемония по встъпване в длъжност на доц. д-р Лена Русенова като член на Управителния съвет на Българската народна банка31.05.2014

БНБ обяви ОЛП за юни 2014 г.29.05.2014

УС на БНБ прие решение за определяне на капиталов буфер за системен риск на основание § 8 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 12 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките16.05.2014

Управителят на БНБ представи книгата „Михаил Тенев. Живот и дейност”16.05.2014

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Троянски манастир”13.05.2014

УС на БНБ одобри Отчета за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2013 г.13.05.2014

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за финансовите институции07.05.2014

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-н Цветан Гунев, издаде одобрение за придобиването от „Корпоративна търговска банка” АД на всички акции с право на глас от капитала на „Креди Агрикол България” ЕАД в размер на 92 090 621 лева30.04.2014

БНБ обяви ОЛП за май 2014 г.30.04.2014

Управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2013 година24.04.2014

УС на БНБ прие наредби за изменение и допълнение на Наредби № 2, 4, 11 и 20 на БНБ, както и нови наредби за капиталовите буфери и за управление на рисковете в банките31.03.2014

БНБ обяви ОЛП за април 2014 г.14.03.2014

С решение на Управителния съвет и по случай своята 135-годишнина БНБ разширява обхвата на публикуваните си годишни отчети с тези за периода 1980 – 1989 г.13.03.2014

Днес на свое заседание УС на БНБ прие нова Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа13.03.2014

Днес на свое заседание УС на БНБ разгледа заявлението на „Български пощи” ЕАД за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция, подадено до БНБ по реда на чл. 10, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)28.02.2014

БНБ обяви ОЛП за март 2014 г.25.02.2014

Днес в Българската народна банка в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката бяха връчени удостоверения на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2014 година18.02.2014

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-н Цветан Гунев, издаде разрешение на „Юнионбанк” ЕАД, София, да се преобразува чрез вливане в „Първа инвестиционна банка” АД, София (приемаща банка), при условията на пълно правоприемство, след което вливащата се кредитна институция да бъде прекратена без ликвидация06.02.2014

Днес на свое заседание УC на БНБ разгледа заявлението на „Система за електронни плащания България / СЕП България” АД, с което дружеството уведоми БНБ за желанието си за прекратяване извършването на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента06.02.2014

Днес председателят на Помирителната комисия за платежни спорове проф. д-р Камелия Касабова представи пред УС на БНБ годишния отчет за дейността на комисията през 2013 г.31.01.2014

БНБ обяви ОЛП за февруари 2014 г.22.01.2014

БНБ е запозната с процеса по продажбата на Креди Агрикол България