logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 май 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за спазване, считано от 4 юли 2022 г., на „Насоки относно характеристиките на рисково базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск съгласно член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849 (изменящи Съвместни насоки ESAs/2016/72)“ (Насоки за рисково базиран надзор, EBA/GL/2021/16), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

В насоките са определени, в съответствие с член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849, характеристиките на рисково базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ) и стъпките, които компетентните органи следва да предприемат, когато извършват надзор на БИП/БФТ въз основа на отчитане на риска.

Пълният текст на Насоките се намира тук.