logo Skip to content
    
    

    

Календар за Статистика

22.10.2021, 16:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Юни 202125.10.2021, 12:00

Парична статистика

Септември 202127.10.2021, 12:00

Лихвена статистика

Септември 202128.10.2021, 12:00

Брутен външен дълг

Август 202104.11.2021, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Октомври 202109.11.2021, 12:00

Кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности

Септември 202115.11.2021, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Октомври 202115.11.2021, 14:00

Лизингови дружества

Септември 202116.11.2021, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 202118.11.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 202118.11.2021, 12:00

Външна търговия

Август 202118.11.2021, 12:00

Платежен баланс

Септември 202122.11.2021, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 202123.11.2021, 12:00

Парична статистика

Октомври 202125.11.2021, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 202126.11.2021, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 202106.12.2021, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 202109.12.2021, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 202115.12.2021, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 202117.12.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 202117.12.2021, 12:00

Външна търговия

Септември 202117.12.2021, 12:00

Платежен баланс

Октомври 202123.12.2021, 12:00

Парична статистика

Ноември 202129.12.2021, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 202129.12.2021, 14:00

Преки инвестиции - размер

Септември 202129.12.2021, 14:00

Брутен външен дълг

Октомври 202129.12.2021, 14:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 2021