logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 юли 2022 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „ПейМен Груп“ ООД на основание чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) след като установи, че заявителят е предоставил всички изискуеми сведения и документи и са изпълнени условията за издаване на лиценз по чл. 10 от ЗПУПС и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗПУПС дружеството е уведомило БНБ, че възнамерява да предоставя като допълнителна дейност платежните услуги по чл. 4, т. 3, букви „а“ и „в“ от ЗПУПС.