logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 октомври 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране.

Приетите промени са свързани основно с прецизиране на категориите задължени субекти и реда за изчисляване на такси за покриване на съответните административни разходи на БНБ, в това число в случаите на нови задължени субекти – банкова група, финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност, спрямо които БНБ осъществява надзор на консолидирана основа.