logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 януари 2022 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Българската народна банка от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки. С измененията се въвеждат допълнителни изисквания към статистическата отчетност, приложима за застрахователните компании, пенсионните и инвестиционните фондове.

Промените са свързани основно с разширяване на броя събирани показатели и добавянето на нови характеристики според тяхната оценка, матуритет, секторен и географски обхват, както и добавяне на някои нови категории отчетни единици в институционални сектори „Пенсионни фондове“ и „Инвестиционни фондове“. С приетите изменения се постига привеждане на правната рамка в съответствие с приложимото европейско законодателство в съответните области:

• Регламент (ЕС) № 1374/2014 на Европейската централна банка от 28 ноември 2014 година относно изисквания за статистическа отчетност за застрахователни (осигурителни) дружества (ЕЦБ/2014/50);

• Регламент (ЕС) 231/2018 на Европейската централна банка от 26 януари 2018 относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионните фондове (ЕЦБ/2018/2);

• Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 година относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове.