logo
Skip to content

Прессъобщения, 2023 г.

29.09.2023

БНБ обяви ОЛП за октомври 2023 г.26.09.2023

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за допълнение на Наредба № 20 на БНБ от 2019 г. за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позиции26.09.2023

УС на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през четвъртото тримесечие на 2024 г.21.09.2023

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „100 години Богословски факултет“19.09.2023

На 18 септември 2023 г. УС на ЕЦБ прие становище, с което изразява позитивна оценка за изготвения проект на нов Закон за Българската народна банка15.09.2023

БНБ публикува статистически данни за август 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение12.09.2023

Депозитарят на ДЦК в БНБ се присъедини към TARGET2-Securities04.09.2023

#ЗаЕврото накратко: отговорите, които търсим31.08.2023

БНБ обяви ОЛП за септември 2023 г.24.08.2023

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 3 ноември 2023 г. на Насоки EBA/GL/2023/04 относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги24.08.2023

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 3 ноември 2023 г. на Насоки EBA/GL/2023/03 за изменение на насоки EBA/2021/02 съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоките относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“)18.08.2023

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Димитър Талев“15.08.2023

БНБ публикува статистически данни за юли 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение31.07.2023

БНБ обяви ОЛП за август 2023 г.28.07.2023

Депозитарят на ДЦК в БНБ получи одобрение от ЕЦБ за присъединяване към TARGET2-Securities през септември 2023 г.27.07.2023

Днес в БНБ се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на г-н Петър Чобанов като подуправител, ръководител на управление „Банково” и член на Управителния съвет на БНБ, и на г-н Андрей Гюров като подуправител, ръководител на управление „Емисионно” и член на Управителния съвет на БНБ24.07.2023

УС на БНБ прие изменения в: „Общи условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност“, „Общи условия на Българската народна банка за провеждане или оказване на съдействие при провеждане на обучения за работа с банкноти и монети съгласно Наредба № 18 на БНБ“ и „Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети“ и влизат в сила от 1 август 2023 г.20.07.2023

УС на БНБ прие решение за обявяване на процедура за включване в списъка на независимите оценители за извършване на оценки по чл. 55 и чл. 106 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на кредитни институции и групи, за които БНБ е орган за преструктуриране20.07.2023

УС на БНБ определи индивидуалния размер на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка за 2022 г., произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране20.07.2023

УС на ЕЦБ прие становище относно законопроект за изменение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Законопроектът има за цел да осигури гладкото въвеждане на еврото в България в областта на платежните услуги и платежните системи, както и улесняване на упражняването на платежен надзор17.07.2023

БНБ публикува статистически данни за юни 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение10.07.2023

ЕЦБ провежда допитване до европейските граждани за нови теми на евробанкнотите30.06.2023

БНБ публикува статистически данни за извършените в страната безналични плащания през 2022 г.30.06.2023

БНБ обяви ОЛП за юли 2023 г.15.06.2023

УС на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през третото тримесечие на 2024 г.15.06.2023

Днес УС на БНБ прие Наредба за допълнение на Наредба № 39 на БНБ за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение15.06.2023

БНБ публикува статистически данни за май 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение07.06.2023

На 7 и 8 юни 2023 г. в София ще се проведе Общо събрание на Европейската банкнотна конференция (ЕБК), организирана съвместно от Българската народна банка и ЕБК01.06.2023

На свое заседание УС на БНБ прие решение, че Българската народна банка, като орган за преструктуриране на кредитни институции, възнамерява да спазва считано от 1 януари 2025 г. „Насоки за органите за преструктуриране във връзка с публикуването на механизма за прилагане на обезценяване и преобразуване и споделяне на загуби“ (EBA/GL/2023/01)31.05.2023

БНБ обяви ОЛП за юни 2023 г.18.05.2023

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 2 октомври 2023 г. на „Насоки относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849“ (EBA/GL/2022/15).18.05.2023

УС на БНБ взе решение за приспадане на средства, налични в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗВПКИИП, от задълженията на кредитните институции за предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2023 г.15.05.2023

БНБ публикува статистически данни за април 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение05.05.2023

Продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани28.04.2023

БНБ обяви ОЛП за май 2023 г.27.04.2023

Днес управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2022 година26.04.2023

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане на „Насоки на ЕБО, издадени въз основа на член 84, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС за определяне на критерии за установяването, оценката, управлението и редуцирането на рисковете, произтичащи от потенциални промени в лихвени проценти и за оценката и наблюдението на риска от кредитния спред на дейностите на институциите извън търговския портфейл“ (EBA/GL/2022/14), издадени от ЕБО и публикувани на официалната му страница, считано от 30 юни 2023 г., с изключение на разделите, отнасящи се за кредитния спред, които се прилагат от 31.12.2023 г.26.04.2023

Днес на свое заседание УС на БНБ прие промени в Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка25.04.2023

Във връзка с регистрирани сигнали за получени фишинг имейл-съобщения, приканващи към потвърждаване на вашите сметки в приложения за онлайн банкиране, ви уведомяваме, че тези съобщения са измамни и не се изпращат от БНБ18.04.2023

БНБ публикува статистически данни за март 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение13.04.2023

УС на БНБ определи годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки за 2023 г.31.03.2023

БНБ обяви ОЛП за април 2023 г.21.03.2023

БНБ и българската банкова общност мигрираха успешно към T2, новата платежна система за големи плащания на Евросистемата20.03.2023

УС на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през второто тримесечие на 2024 г.17.03.2023

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“15.03.2023

БНБ публикува статистически данни за февруари 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение28.02.2023

БНБ обяви ОЛП за март 2023 г.24.02.2023

БНБ публикува средния размер на таксите към 31 декември 2022 г., начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции23.02.2023

На свое заседание УС на БНБ прие решение за спазване на „Насоки относно прехвърлимостта с цел допълване на оценката на възможността за преструктуриране при стратегиите за прехвърляне“ (EBA/GL/2022/11)23.02.2023

Днес на свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки15.02.2023

БНБ публикува статистически данни за януари 2023 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение14.02.2023

На 14 февруари 2023 г. УС на БНБ прие национално решение, с което в изпълнение на инструкция на ЕЦБ издаде разрешение за преобразуването на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Обединена българска банка“ АД07.02.2023

Днес УС на БНБ взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2017 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 20 февруари 2023 г.03.02.2023

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „200 години от рождението на Найден Геров“31.01.2023

БНБ обяви ОЛП за февруари 2023 г.16.01.2023

БНБ публикува статистически данни за декември 2022 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение12.01.2023

Днес УС на БНБ прие решение за спазване на „Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2018/10 относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции“ (EBA/GL/2022/13), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница