logo
Skip to content

Стипендианти на БНБ за 2023 г.

В периода ноември 2022 г. – януари 2023 г. Българската народна банка (БНБ) проведе ежегодния си конкурс за избор на стипендианти за 2023 г. Кандидатите бяха обучаващи се в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” и образователна и научна степен (ОНС) „доктор”, специализиращи в области с важно значение за дейността на БНБ.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 25 кандидати, от тях 8 докторанти и 17 студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“. Всички кандидати се обучаваха в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура 22 кандидати.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти.

След като взе под внимание документите на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки на рецензентите, поставени на есетата на кандидатите, и след допълнителна дискусия, Комисията взе решение да не кани на интервю, както кандидати, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър“, така и кандидати, обучаващи се за придобиване на ОНС „доктор“.

Комисията след внимателно обсъждане и цялостна преценка на представянето на всеки един от кандидатите до този етап от конкурсната процедура, в съответствие с Вътрешните правила и обявените условия на конкурса за стипендианти, предложи на Управителния съвет на БНБ през 2023 г. да не бъдат избирани стипендианти и да не бъдат присъждани стипендии на БНБ. На 7 февруари 2023 г. Управителният съвет на БНБ взе решение през 2023 г. да не бъдат избирани стипендианти и да не бъдат присъждани стипендии.

В конкурсите за стипендианти на БНБ за периода от учредяването на стипендиантската програма през 2004 г. досега са кандидатствали 494 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 41.


Често задавани въпроси