logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 февруари 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 14 февруари 2022 г. на Насоки за показателите, свързани с плана за възстановяване (ЕBA/GL/2021/11), издадени от Европейския банков орган (ЕБО) и публикувани на официалната му страница. Решението е взето на основание чл. 16, т. 20 от Закона за Българската народна банка и чл. 79а, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.

В Насоките се определя актуализиран минимален списък на количествените и качествените показатели, които трябва да бъдат включени в плановете за възстановяване, разработени от банките и оценявани от БНБ в съответствие с чл. 6-13 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП), случаите, при които могат да се предприемат действията, посочени в плановете за възстановяване, други действия, които трябва да се предприемат във връзка с тези показатели, както и всички условия, необходими за прилагането от банките на чл. 13 от ЗВПКИИП.

Насоките заменят досега приложимите Насоки на ЕБО за минималния списък с качествени и количествени показатели, свързани с плана за възстановяване (EBA/GL/2015/02), от 6 май 2015 г.