logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 юли 2022 г.

Във връзка с изпълнението на препоръката на Европейския съвет за системен риск ЕССР/2015/2 относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика, изменена посредством препоръка ЕССР/2022/3, Управителният съвет на БНБ реши да информира Европейския съвет за системен риск (ЕССР), че експозициите на българските банки към страните, активирали искане за реципрочно прилагане на макропруденциални мерки (Белгия, Франция, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия и Швеция) са несъществени, поради което в България не се налага въвеждане на макропруденциални мерки на реципрочен принцип.

За експозициите, предмет на препоръката на ЕССР/2015/2 и нейните последващи изменения, БНБ ще прави периодично анализ на актуалните данни с оглед преценка на тяхната същественост спрямо оповестените прагове и на необходимостта от активиране на съответна макропруденциална мярка, в случай че са налице условията за доброволна реципрочност съобразно изискванията на препоръката.