logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 април 2022 г.

Управителният съвет на Българската народна банка, на основание §56, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП)1 и уведомление от Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) за приетото Решение на ЕСП от 11 април 2022 г. за определяне на предварителните годишни вноски на кредитните институции в Единния фонд за преструктуриране за 2022 г. (SRB/ES/2022/18), взе решение за приспадане на средства, налични в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗВПКИИП, от задълженията на кредитните институции за предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2022 г.

____________

1 Държавен вестник, бр. 37 от 2019 г.