logo
Skip to content


Регламенти

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2533/98 НА СЪВЕТА от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1092/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1093/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 260/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 март 2012 година за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 648/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 EN BG

 • Поправка на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
EN BG

 • Поправка на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1022/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1409/2013 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 28 ноември 2013 година относно статистика на плащанията EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 248/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към общи за Съюза кредитни преводи и директни дебити EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/751 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2015 година относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/847 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2015 година относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 юни 2016 година относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2395 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Регламент (ЕС) от 12 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2401 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2402 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2017 година за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/630 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции EN BG

РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 EN BG

 • Поправка на Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012
EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1238 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2033 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на Регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2160 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/873 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2020 година за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на някои корекции в отговор на пандемията от COVID-19 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2011 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 1 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1409/2013 относно статистика на плащанията EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/557 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/558 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с адаптиране на рамката на секюритизaцията с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата във връзка с COVID-19 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1230 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юли 2021 година относно презграничните плащания в рамките на Съюза EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1113 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 2023 година относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (преработен текст) EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1114 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 2023 година относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/886 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 март 2024 година за изменение на регламенти (ЕС) № 260/2012 и (ЕС) 2021/1230 и на директиви 98/26/ЕО и (ЕС) 2015/2366 по отношение на незабавните кредитни преводи в евро EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1623 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 2024 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на изискванията за кредитен риск, риск от корекция на кредитната оценка, операционен риск и пазарен риск, както и за долна граница на капиталовото изискване EN BG

Регламенти за изпълнение

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1247/2012 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2012 година за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на отчетите за трансакциите, предавани на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 484/2014 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2014 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на хипотетичния капитал на централните контрагенти в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 591/2014 НА КОМИСИЯТА от 3 юни 2014 година за удължаването на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 602/2014 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2014 година за определяне на технически стандарти за изпълнение с цел улесняване на сближаването на надзорните практики във връзка с прилагането на допълнителни рискови тегла в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 620/2014 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2014 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение за обмена на информация между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 650/2014 на Комисията от 4 юни 2014 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, която се оповестява пред компетентните органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (отменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451) EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 710/2014 на Комисията от 23 юни 2014 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на условията за прилагане на процеса на постигане на съвместно решение относно пруденциалните изисквания съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 926/2014 на Комисията от 27 август 2014 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартни формуляри, образци и процедури за уведомленията, свързани с упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 945/2014 НА КОМИСИЯТА от 4 септември 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на технически стандарти за изпълнение по отношение на приложимите и подходящо диверсифицирани индекси EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1030/2014 НА КОМИСИЯТА от 29 септември 2014 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на единните формати и на датата за оповестяване на стойностите, използвани за идентифициране на глобални системно значими институции, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1317/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2014 година за удължаване на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/79 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи във връзка с тежестите върху активи, единния информационен модел и правилата за утвърждаване EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/227 НА КОМИСИЯТА от 9 януари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/233 НА КОМИСИЯТА от 13 февруари 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на валута, за която съответната централна банка има изключително тясно определение за приемливост в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета

Обръщаме специално внимание, че съгласно този Регламент българския лев (BGN) е единствената валута, попадаща в обхвата на дефиницията на чл. 416, параграф 3, алинея 3 от Регламент 575/2013 и банките могат да отчетат този факт при изчисляването на LCR.
EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/880 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2015 година за удължаването на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

 • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/880 на Комисията от 4 юни 2015 година за удължаването на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета
EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1278 НА КОМИСИЯТА от 9 юли 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи във връзка с инструкции, образци и определения EN BG

 • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1278 на Комисията от 9 юли 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи във връзка с инструкции, образци и определения
EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2014 на комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение относно процедурите и образците за предоставяне на информация на органа за групов надзор и относно обмена на информация между надзорните органи в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2197 на Комисията от 27 ноември 2015 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение за валути с висока взаимосвързаност в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2326 на Комисията от 11 декември 2015 година за удължаването на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2344 на Комисията от 15 декември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на валутите с ограничения в наличността на ликвидни активи в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/99 НА КОМИСИЯТА от 16 октомври 2015 година за определяне, в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, на технически стандарти за изпълнение по отношение на определянето на оперативното функциониране на колегиите от надзорни органи EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/100 НА КОМИСИЯТА от 16 октомври 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение, в които се установява процесът на постигане на съвместно решение по отношение на заявлението за някои пруденциални разрешения в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/313 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 по отношение на допълнителните показатели за наблюдение за отчитане на ликвидността EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/322 НА КОМИСИЯТА от 10 февруари 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи относно изискванията за покритие на нуждите от ликвидност EN BG

 • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/322 на Комисията от 10 февруари 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи относно изискванията за покритие на нуждите от ликвидност
EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/428 НА КОМИСИЯТА от 23 март 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи във връзка с отношението на ливъридж EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/818 НА КОМИСИЯТА от 17 май 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2014 за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на единните формати и на датата за оповестяване на стойностите, използвани за идентифициране на глобални системно значими институции, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/892 на Комисията от 7 юни 2016 година за удължаването на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/911 на Комисията от 9 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и съдържанието на описанието на споразуменията за вътрешногрупова финансова подкрепа в съответствие с Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/962 на Комисията от 16 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на единните формуляри, образци и определения за определянето и предаването на информация от компетентните органи и органите за преструктуриране на Европейския банков орган съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1066 на Комисията от 17 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, стандартните формуляри и образците за предоставянето на информация за целите на плановете за преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници в съответствие с Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1646 на Комисията от 13 септември 2016 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на основните индекси и признатите борси в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1702 на Комисията от 18 август 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 по отношение на образците и указанията EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1799 на Комисията от 7 октомври 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на съотнасянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка за кредитния риск в съответствие с член 136, параграф 1 и член 136, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1801 на Комисията от 11 октомври 2016 година относно определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на съотнасянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка във връзка със секюритизацията в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2070 на Комисията от 14 септември 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за образците, дефинициите и информационнотехнологичните решения, които институциите да използват при докладването до Европейския банков орган и до компетентните органи съгласно член 78, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2227 на Комисията от 9 декември 2016 година за удължаване на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/105 НА КОМИСИЯТА от 19 октомври 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата и периодичността на отчетите за трансакциите, предавани на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/461 на Комисията от 16 март 2017 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на общите процедури, формуляри и образци за процеса на консултации между съответните компетентни органи във връзка с планирано придобиване на квалифицирано дялово участие в кредитни институции съгласно посоченото в член 24 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/954 на Комисията от 6 юни 2017 година за удължаване на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1443 на Комисията от 29 юни 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1486 на Комисията от 10 юли 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 по отношение на сравнителните портфейли и указанията за докладване EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2114 на Комисията от 9 ноември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 по отношение на образците и указанията EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2241 на Комисията от 6 декември 2017 година за удължаване на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/33 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2017 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на представяне на отчета за таксите и неговия общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

 • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/33 на Комисията от 28 септември 2017 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на представяне на отчета за таксите и неговия общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/34 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2017 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на представяне на документа с информация за таксите и неговия общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

 • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/34 на Комисията от 28 септември 2017 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на представяне на документа с информация за таксите и неговия общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/634 НА КОМИСИЯТА от 24 април 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 по отношение на таблиците за съотнасянето, в които се посочва съответствието между оценките на кредитния риск на агенциите за външна кредитна оценка и степените на кредитно качество, определени в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/688 НА КОМИСИЯТА от 23 март 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 по отношение на сравнителните портфейли, образците за докладване и указанията за докладване EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/815 НА КОМИСИЯТА от 1 юни 2018 година за удължаване на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1580 НА КОМИСИЯТА от 19 октомври 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2197 за определяне на техническите стандарти за изпълнение за валути с висока взаимосвързаност в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1627 НА КОМИСИЯТА от 9 октомври 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 по отношение на пруденциалната оценка при предоставянето на информация на надзорните органи EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1889 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2018 година за удължаване на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/410 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2018 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на елементите и структурата на информацията за платежните услуги, която компетентните органи трябва да предоставят на Европейския банков орган по силата на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/912 НА КОМИСИЯТА от 28 май 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, която се оповестява пред компетентните органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2028 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 по отношение на таблиците за съотнасянето, в които се посочва съответствието между оценките на кредитния риск на агенциите за външна кредитна оценка и степените на кредитно качество, определени в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/125 НА КОМИСИЯТА от 29 януари 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 945/2014 за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на технически стандарти за изпълнение по отношение на приложимите и подходящо диверсифицирани индекси EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/429 на Комисията от 14 февруари 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/451 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2020 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 EN BG

 • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451 на Комисията от 17 декември 2020 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014
EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/453 на Комисията от 15 март 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните изисквания за отчетност за пазарния риск EN BG

 • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/453 на Комисията от 15 март 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните изисквания за отчетност за пазарния риск
EN BG

 • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/453 на Комисията от 15 март 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните изисквания за отчетност за пазарния риск (08.07.2021)
EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/637 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2021 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение за публичното оповестяване от страна на институциите на информацията, посочена в осма част, дялове II и III от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1423/2013 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) 2015/1555 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/200 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2295 на Комисията EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1971 НА КОМИСИЯТА от 13 септември 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 за определяне на технически стандарти за изпълнение за образците, дефинициите и информационнотехнологичните решения, които институциите да използват при докладването до Европейския банков орган и до компетентните органи съгласно член 78, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2017 НА КОМИСИЯТА от 13 септември 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 по отношение на сравнителните портфейли, образците за докладване и указанията за докладване, приложими в Съюза за целите на докладването по член 78, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/193 НА КОМИСИЯТА от 17 ноември 2021 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 926/2014 за определяне на стандартни формуляри, образци и процедури по отношение на информацията, която трябва да се съобщава при упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/631 НА КОМИСИЯТА от 13 април 2022 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/637 по отношение на оповестяването на експозициите към лихвен риск за позициите в банковия портфейл EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/951 на Комисията от 24 май 2022 година за изменение на въведените с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 технически стандарти за изпълнение по отношение на сравнителните портфейли, образците за докладване и указанията за докладване, приложими в Съюза за целите на докладването по член 78, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2365 НА КОМИСИЯТА от 2 декември 2022 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1801, по отношение на съответствието по таблиците на съотнасянията на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка във връзка със секюритизацията съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1994 НА КОМИСИЯТА от 21 ноември 2022 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451, по отношение на собствените средства, тежестите върху активи, ликвидността и предоставянето на информация за целите на определянето на глобалните системно значими институции EN BG

 • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1994 на Комисията от 21 ноември 2022 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451, по отношение на собствените средства, тежестите върху активи, ликвидността и предоставянето на информация за целите на определянето на глобалните системно значими институции
EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2453 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2022 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/637, по отношение на оповестяването на екологичните, социалните и управленските рискове EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/313 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2022 година за изменение на въведените с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 технически стандарти за изпълнение по отношение на сравнителните портфейли, образците за докладване и указанията за докладване за целите на докладването по член 78, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1718 НА КОМИСИЯТА от 8 септември 2023 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2197 за валутите с висока взаимосвързаност в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/348 НА КОМИСИЯТА от 19 януари 2024 година за изменение на въведените с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 на Комисията технически стандарти за изпълнение по отношение на сравнителните портфейли, образците за докладване и указанията за докладване за целите на докладването по член 78, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/796 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2024 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 по отношение на информацията, която се оповестява от компетентните органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/855 на Комисията от 15 март 2024 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451, по отношение на правилата относно отчитането за надзорни цели на лихвения риск в банковия портфейл EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/1872 НА КОМИСИЯТА от 1 юли 2024 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 по отношение на таблиците за съотнасянето, в които се посочва съответствието между оценките на кредитния риск на агенциите за външна кредитна оценка и степените на кредитно качество, определени в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

Делегирани регламенти

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 183/2014 на Комисията от 20 декември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи изчисляването на корекциите за специфичен и общ кредитен риск EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 241/2014 на Комисията от 7 януари 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 342/2014 на Комисията от 21 януари 2014 година за допълване на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 575/2013 Европейския парламент и на Съвета, по отношение на регулаторните технически стандарти за приложение на методите за изчисляване на изискванията за капиталова адекватност на финансовите конгломерати EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 523/2014 НА КОМИСИЯТА от 12 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на това, какво представлява близкото съответствие между стойността на покрити облигации на институцията и стойността на активите на институцията EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 524/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя каква информация си предоставят взаимно компетентните органи на държавата членка по произход и компетентните органи на приемащата държава членка EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 525/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за определяне на понятието „пазар“ EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 526/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на използвания като приближение спред и на критерия за ограничен брой по-малки портфейли за риска във връзка с корекцията на кредитната оценка EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 527/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на класовете инструменти, които правилно отразяват кредитното качество на институцията като действащо предприятие и са подходящи за използване за целите на променливите възнаграждения EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 528/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск EN BG

 • Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск
EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 529/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за оценяване на степента на същественост на разширяването на обхвата и изменянето на вътрешнорейтинговия подход и на усъвършенствания подход за измерване EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 530/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за по-конкретно определяне на значимите експозиции и праговете за вътрешните подходи към специфичните рискове в търговския портфейл EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 604/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията (отменен с ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/923) EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 625/2014 НА КОМИСИЯТА от 13 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, чрез приемане на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват изискванията за инвеститор, спонсор, първоначални кредитори и институции инициатори във връзка с експозиции към прехвърлен кредитен риск EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2014 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2014 година за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията, която трябва да се съобщава при упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1152/2014 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2014 година за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за установяване на географското местоположение на съответните кредитни експозиции за изчисляване на специфичното за институцията ниво на антицикличния капиталов буфер EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1187/2014 НА КОМИСИЯТА от 2 октомври 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на цялостната експозиция към клиент или група от свързани клиенти по отношение на сделките с базисни активи EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1222/2014 НА КОМИСИЯТА от 8 октомври 2014 година за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на методиката за определяне на глобалните системно значими институции и за определяне на подкатегориите глобални институции със системно значение EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/61 НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/62 НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с отношението на ливъридж EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/63 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2014 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/488 НА КОМИСИЯТА от 4 септември 2014 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на основаните върху режийни разходи капиталови изисквания за дружествата EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/585 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на рисковите маржин периоди EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/850 НА КОМИСИЯТА от 30 януари 2015 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/923 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2015 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/942 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2015 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 529/2014 за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оценяване на степента на същественост на разширенията и измененията на вътрешните подходи при изчисляването на капиталовите изисквания с оглед на пазарния риск EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1556 на Комисията от 11 юни 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за преходното третиране на експозиции в капиталови инструменти съгласно вътрешнорейтинговия подход EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2303 на Комисията от 28 юли 2015 година за допълване на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на определенията и координиране на допълнителния надзор върху концентрацията на риска и вътрешногруповите сделки EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/98 НА КОМИСИЯТА от 16 октомври 2015 година за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на общите условия за функциониране на колегиите от надзорни органи EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/101 НА КОМИСИЯТА от 26 октомври 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14 EN BG

 • Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията от 26 октомври 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14
EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/709 на Комисията от 26 януари 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на условията за прилагане на дерогациите за валутите с ограничения в наличността на ликвидни активи EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/778 на Комисията от 2 февруари 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обстоятелствата и условията, при които плащането на извънредните последващи вноски може да бъде частично или напълно отложено, както и по отношение на критериите за определяне на дейностите, услугите и операциите – във връзка с критичните функции, и за определяне на стопанските дейности и свързаните с тях услуги – във връзка с основните стопански дейности EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/860 на Комисията от 4 февруари 2016 година за допълнително уточняване на обстоятелствата, при които е необходимо изключване от приложното поле на правомощията за обезценяване или преобразуване съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/861 на Комисията от 18 февруари 2016 година за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск и за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1075 на Комисията от 23 март 2016 година за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на плановете за възстановяване, плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, минималните критерии, по които компетентният орган трябва да оценява плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, условията за вътрешногрупова финансова подкрепа, изискванията към независимите оценители, договорното признаване на правомощията за обезценяване и преобразуване, изискванията за процедурите за уведомяване и съдържанието на уведомленията и съобщението за спиране, както и оперативното функциониране на колегиите за преструктуриране EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1400 НА КОМИСИЯТА от 10 май 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на минималния набор елементи на даден план за реорганизация на дейността, както и на минималното съдържание на докладите за напредъка по изпълнението на този план EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1401 НА КОМИСИЯТА от 23 май 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти за методологиите и принципите на оценяване на задълженията, произтичащи от деривати EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1434 на Комисията от 14 декември 2015 година за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1608 на Комисията от 17 май 2016 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1222/2014 по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на методиката за определяне на глобалните системно значими институции и на техните подкатегории EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1712 на Комисията от 7 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя минимален набор от информация за финансовите договори, която следва да се съдържа в подробната документация, и обстоятелствата, при които следва да се наложи изискването EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/72 на Комисията от 23 септември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на условията за предоставяне на освобождаване във връзка с данните EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/180 на Комисията от 24 октомври 2016 година за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно стандартите за оценка на сравнителните портфейли и процедурите за обмен на оценки EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/208 на Комисията от 31 октомври 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за допълнителните изходящи ликвидни потоци, съответстващи на потребност от обезпечение в резултат на въздействието на сценарий на неблагоприятно развитие на пазарните условия върху сключените от дадена институция сделки с деривати EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1018 на Комисията от 29 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде съобщавана от инвестиционните посредници, пазарните оператори и кредитните институции EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1230 на Комисията от 31 май 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на допълнителните обективни критерии за прилагане на преференциална ставка за входящи или изходящи потоци при трансграничните неусвоени кредитни или ликвидни улеснения в рамките на група или на институционална защитна схема EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2055 на Комисията от 23 юни 2017 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с упражняването на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги от платежните институции EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2188 НА КОМИСИЯТА от 11 август 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на някои покрити облигации от капиталовите изисквания EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/72 НА КОМИСИЯТА от 4 октомври 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, които трябва да се спазват от платежните картови схеми и обработващите субекти, за да се осигури прилагането на изискванията за независимост по отношение на счетоводството, организацията и процеса на вземане на решения EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/32 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2017 година за допълване на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно регулаторните технически стандарти за стандартизираната на равнището на Съюза терминология за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/171 на Комисията от 19 октомври 2017 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за прага на значимост на просрочено кредитно задължение EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/389 НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2017 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/728 НА КОМИСИЯТА от 24 януари 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за процедурите за изключване на сделките с нефинансови контрагенти, установени в трета държава, от капиталовото изискване за риска от корекция на кредитната оценка EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/959 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на методологията за оценка, съгласно която компетентните органи разрешават на институциите да използват усъвършенствани подходи за измерване на операционния риск EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/990 НА КОМИСИЯТА от 10 април 2018 година за изменение и допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на опростените, прозрачни и стандартизирани (ОПС) секюритизации и обезпечените с активи търговски ценни книжа, изискванията към активите, получени в рамките на обратни репо споразумения, и методиките за оценка на кредитното качество EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1620 НА КОМИСИЯТА от 13 юли 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/411 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2018 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят техническите изисквания за разработване, водене и поддържане на електронния централен регистър в областта на платежните услуги и за достъп до съдържащата се в него информация EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/758 НА КОМИСИЯТА от 31 януари 2019 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1423 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2019 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за критериите за определяне на централни звена за контакт в областта на платежните услуги и за функциите на тези централни звена за контакт EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/866 НА КОМИСИЯТА от 28 май 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 575/2013 EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2176 НА КОМИСИЯТА от 12 ноември 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на приспадането на софтуерни активи от елементите на базовия собствен капитал от първи ред EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/424 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на алтернативния стандартизиран подход за пазарен риск EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/598 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на рисковите тегла на експозициите по специализирано кредитиране EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/923 НА КОМИСИЯТА от 25 март 2021 година за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се установяват критериите за определяне на управленската отговорност, контролните функции, съществените стопански единици и значителното въздействие върху рисковия профил на съществена стопанска единица, и за установяване на критерии за определяне на служителите или категориите служители, чиито професионални дейности имат въздействие върху рисковия профил на институцията, съпоставимо с това на служителите или категориите служители, посочени в член 92, параграф 3 от същата директива EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/930 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи естеството, остротата и продължителността на икономическия спад, посочени в член 181, параграф 1, буква б) и член 182, параграф 1, буква б) от същия регламент EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/931 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на метода за идентифициране на сделките с деривати с един или повече съществени рискови фактори за целите на член 277, параграф 5, на формулата за изчисляване на надзорната делта за кол и пут опции, съотнесени към категорията на лихвения риск, както и на метода за определяне дали дадена сделка е дълга или къса позиция в основния рисков фактор или в най-съществения рисков фактор в тази рискова категория за целите на член 279а, параграф 3, букви а) и б) в стандартизирания подход за кредитен риск от контрагента EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1722 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2021 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя рамката за сътрудничество и за обмен на информация между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка с оглед на надзора над платежните институции и институциите за електронни пари, които трансгранично предоставят платежни услуги EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/192 НА КОМИСИЯТА от 20 октомври 2021 година за изменение на регулаторните технически стандарти, въведени с Делегиран регламент (ЕС) № 1151/2014 на Комисията относно информацията, която трябва да се съобщава при упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/439 на Комисията от 20 октомври 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на методиката за оценка, която компетентните органи следва да прилагат, когато оценяват спазването на изискванията за използване на вътрешнорейтинговия подход от страна на кредитните институции и инвестиционните посредници EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/676 на Комисията от 3 декември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи условията, в съответствие с които трябва да се извърши консолидация в случаите, посочени в член 18, параграфи 3—6 и член 18, параграф 8 от същия регламент EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/786 НА КОМИСИЯТА от 10 февруари 2022 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/954 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2022 година за изменение на въведените с Делегиран регламент (ЕС) № 183/2014 регулаторни технически стандарти чрез уточняване на изчисляването на корекциите за специфичен и общ кредитен риск EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1622 НА КОМИСИЯТА от 17 май 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за развиващите се пазари и развитите икономики EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2058 НА КОМИСИЯТА от 28 февруари 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за посочените в член 325бг, параграф 7 ликвидни хоризонти при алтернативния подход на вътрешните модели EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2059 НА КОМИСИЯТА от 14 юни 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват техническите характеристики във връзка с бек-тестовете и изискванията за разпределение на печалбата и загубата съгласно членове 325бе и 325бж от Регламент (ЕС) № 575/2013 EN BG

 • Поправка на Делегиран Регламент (ЕС) 2022/2059 на Комисията
EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2060 НА КОМИСИЯТА от 14 юни 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите за оценка на податливостта към моделиране на рисковите фактори съгласно подхода на вътрешния модел и честотата на тази оценка съгласно член 325бд, параграф 3 от същия регламент EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2257 НА КОМИСИЯТА от 11 август 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на методите за изчисляване на брутните суми, изложени на риск от внезапно неизпълнение, за експозициите към дългови и капиталови инструменти и за експозициите към риск от неизпълнение, произтичащ от някои дериватни инструменти, и за определяне на условната стойност на инструментите, различни от посочените в член 325ц, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2328 НА КОМИСИЯТА от 16 август 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на екзотичните базисни инструменти и инструментите, носещи остатъчни рискове, за целите на изчисляването на капиталовите изисквания за остатъчни рискове EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/206 НА КОМИСИЯТА от 5 октомври 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за определяне на видовете фактори, които да се отчитат при оценяването на адекватността на рисковите тегла на обезпечените с недвижими имоти експозиции, и на условията, които да се взимат под внимание при оценяването на адекватността на минималните стойности на загубата при неизпълнение при обезпечените с недвижими имоти експозиции EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/511 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за изчисляване по мандатния подход на рисково претеглените експозиции на предприятията за колективно инвестиране EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/827 НА КОМИСИЯТА от 11 октомври 2022 година за определяне на регулаторни технически стандарти за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на предварителното разрешение за намаляване на собствените средства и изискванията във връзка с инструментите на приемливите задължения EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1577 на Комисията от 20 април 2023 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск при изложените на валутен или стоков риск позиции в банковия портфейл и за третиране на тези позиции с оглед на регулаторните изисквания за бек-тестове и за разпределяне на печалбата и загубата при алтернативния подход на вътрешните модели EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1578 на Комисията от 20 април 2023 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за уточняване на изискванията за вътрешната методика или външните източници, използвани за оценяване на вероятността от неизпълнение и на загубата при неизпълнение при вътрешния модел за риска от неизпълнение EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2779 НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2023 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на критериите за идентифициране на предприятията, извършващи паралелна банкова дейност, посочени в член 394, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/397 НА КОМИСИЯТА от 20 октомври 2023 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изчисляване на мярката на риска при стрес сценарий EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/856 НА КОМИСИЯТА от 1 декември 2023 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на шоковите сценарии за надзорни цели, общите допускания за моделирането и параметрите и понятието за голям спад EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/857 НА КОМИСИЯТА от 1 декември 2023 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на стандартизирана методика и опростена стандартизирана методика за оценка на рисковете, произтичащи от потенциални промени в лихвените проценти, които засягат както икономическата стойност на собствения капитал, така и нетния доход от лихви от дейностите на институцията извън търговския портфейл EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/920 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2023 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят свързаните с показателите предпоставки и критериите за калибриране на тези предпоставки EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1085 НА КОМИСИЯТА от 13 март 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на методиката за оценка, съгласно която компетентните органи проверяват съответствието на институцията с изискванията за използване на вътрешни модели за пазарен риск EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1728 НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2023 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на обстоятелствата, при които са изпълнени условията за установяване на групи от свързани клиенти EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1780 НА КОМИСИЯТА от 13 март 2024 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи условията, при които на институциите се разрешава да изчисляват KIRB по отношение на базисните експозиции на секюритизационна сделка EN BG

Решения за изпълнение

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2014 година относно равностойността на надзорните и регулаторните изисквания на някои трети държави и територии за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2014/908/ЕС) EN BG

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 2016/2358 на Комисията от 20 декември 2016 година за изменение на Решение за изпълнение № 2014/908/ЕС по отношение на списъците на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за равностойни за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/230 НА КОМИСИЯТА от 17 февруари 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС по отношение на списъците на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за еквивалентни за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

Директиви

ДИРЕКТИВА 98/26/ЕO НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 1998 година относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа EN BG

ДИРЕКТИВА 2009/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 година за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити EN BG

ДИРЕКТИВА 2009/110/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 година относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО EN BG

ДИРЕКТИВА 2013/36/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО EN BG

ДИРЕКТИВА 2014/92/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции EN BG

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията EN BG

ДИРЕКТИВА 2015/2366 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) No 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО EN BG

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/843 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС EN BG

Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала EN BG

 • Поправка на Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала
EN BG

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/2034 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 година относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС EN BG

Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма EN BG

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2024/1619 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 2024 година за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на надзорните правомощия, санкциите, клоновете от трети държави и рисковете от екологичен, социален и управленски характер EN BG

Насоки и препоръки на ЕБО

Съгласно Закона за кредитните институции (чл. 79а, ал. 1, т. 2), БНБ следи за прилагането на насоките, препоръките и другите мерки, публикувани от Европейския банков орган. Във връзка с уеднаквяването на надзорните практики и управлението на риска в ЕС кредитните институции следва да се съобразят с изискванията на тези насоки и препоръки, както следва: EN BG

Насоки на Европейския банков орган (ЕБО) относно усъвършенствания подход за измерване (АМА) - разширения и изменения (EBA/GL/2012/01) EN BG

Насоки на Европейския банков орган (ЕБО) относно стресирана стойност под риск (Stressed VaR) (EBA/GL/2012/2) EN BG

Указания на Европейския банков орган (ЕБО) относно изискването за допълнителен риск от неизпълнение и миграционен риск (IRC) (EBA/GL/2012/3) EN BG

Препоръка относно разработването на планове за възстановяване (EBA/REC/2013/02) EN BG

Насоки за капиталовите мерки за предоставяне на кредити в чуждестранна валута на нехеджирани кредитополучатели по процеса за надзорен преглед и оценка (ПНПО) (EBA/GL/2013/02) EN BG

Препоръка на ЕБО относно използването на идентификационния код на правния субект (ИКПС) (EBA/REC/2014/01) EN BG

Насоки на ЕБО относно приложимия номинален дисконтов процент за променливото възнаграждение (EBA/GL/2014/01) EN BG

Насоки относно оповестяването на обременени и свободни от тежести активи (EBA/GL/2014/03) (отменени, считано от 28.06.2021) EN BG

 • Образец за оповестяване на обременените с тежести активи
EN BG

Насоки относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка A4 от ЕССР/2012/2 (EBA/GL/2014/04) (отменени, считано от 31.12.2020 г.) EN BG

 • Образци за планове за финансиране
EN BG

Насоки относно прехвърляне на значителен кредитен риск във връзка с членове 243 и 244 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2014/05) EN BG

Насоки относно набора от сценарии, за използване при плановете за възстановяване (EBA/GL/2014/06) EN BG

Насоки относно събирането на данни за високоплатени служители (EBA/GL/2014/07) (отменени, считано от 31.12.2022 г.) EN BG

Насоки относно сравнителния анализ на възнагражденията (EBA/GL/2014/08) (отменени, считано от 31.12.2022 г.) EN BG

Насоки относно видовете тестове, прегледи или симулации, които могат да доведат до мерки за подкрепа съгласно член 32, параграф 4, точка г), подточка iii) от Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (EBA/GL/2014/09) EN BG

Насоки относно критериите за определяне на условията за прилагане на член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания) във връзка с оценяването на други системно значими институции (Д-СЗИ) (EBA/GL/2014/10) EN BG

Насоки за определяне на мерките за намаляване или премахване на пречките пред възможността за преструктуриране и обстоятелствата, при които може да се прилага всяка мярка съгласно Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2014/11) EN BG

Насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) (EBA/GL/2014/13) (отменени, считано от 01.01.2023 г.) EN BG

Насоки относно съществеността, търговската тайна и поверителността и относно честотата на оповестяване на информация съгласно член 432, параграф 1, член 432, параграф 2 и член 433 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2014/14) EN BG

Съвместни насоки относно сближаването на надзорните практики по отношение на съгласуваността на споразуменията за координиране на надзора върху финансовите конгломерати (JC/GL/2014/01) EN BG

 • Приложение 1: Образец за процеса на съотнасяне за финансовия конгломерат
EN BG

Препоръки относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/REC/2015/01) EN BG

Препоръки за изменение на EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/REC/2015/02) EN BG

Насоки на ЕБО относно националните предварителни списъци с най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, за които се събират такси (EBA/GL/2015/01) EN BG

Насоки за минималния списък с качествени и количествени показатели, свързани с плана за възстановяване (EBA/GL/2015/02) EN BG

Насоки относно активаторите за използване на мерки за ранна намеса съгласно член 27, параграф 4 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2015/03) EN BG

Насоки относно фактическите обстоятелства, представляващи съществена заплаха за финансовата стабилност, и елементите, свързани с ефективния характер на инструмента за продажба на стопанска дейност съгласно член 39, параграф 4 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2015/04) EN BG

Насоки относно определянето на условията, при които реализацията на активите или задълженията чрез обичайното производство по несъстоятелност би имала неблагоприятни последици за един или повече финансови пазари съгласно член 42, параграф 14 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2015/05) EN BG

Насоки относно минималния списък на услугите или улесненията, необходими, за да позволят на приемателя да извършва ефективно прехвърлената му дейност съгласно член 65, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2015/06) EN BG

Насоки за тълкуването на различните обстоятелства, при които за дадена институция се приема, че е проблемна или има вероятност да стане проблемна съгласно член 32, параграф 6 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2015/07) EN BG

Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл (EBA/GL/2015/08) (прилагат се до 30.06.2019) EN BG

Насоки относно методите за изчисление на вноски в схеми за гарантиране на депозитите (EBA/GL/2015/10) EN BG

Насоки на ЕБО относно оценката на кредитоспособността (EBA/GL/2015/11) (отменени, считано от 30.06.2021 г.) EN BG

Насоки на ЕБО относно просрочени задължения и реализиране на обезпечения (EBA/GL/2015/12) EN BG

Насоки определящи условията за вътрешногрупова финансова подкрепа съгласно член 23 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2015/17) EN BG

Насоки относно контрола на продукти и правилата за управление на банкови продукти на дребно (EBA/GL/2015/18) EN BG

Насоки за уведомленията относно паспортната дейност на кредитните посредници съгласно Директивата за ипотечните кредити (EBA/GL/2015/19) EN BG

Насоки Лимити за максималния размер на експозициите към предприятия, извършващи паралелна банкова дейност извън регулирана рамка (EBA/GL/2015/20) EN BG

Насоки относно минималните критерии, които трябва да бъдат изпълнени по отношение плана за оздравяване на дейността (EBA/GL/2015/21) EN BG

Насоки за разумни политики за определяне на възнагражденията (EBA/GL/2015/22) (отменени, считано от 31.12.2021) EN BG

Насоки относно предоставянето на информация в обобщена или сбита форма за целите на член 84, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС (EBA/GL/2016/03) EN BG

Насоки относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС (EBA/GL/2016/04) EN BG

Насоки относно диалога между компетентните органи, осъществяващи надзор върху кредитните институции и регистрирания(ите) одитор(и) (EBA/GL/2016/05) EN BG

Насоки относно политиките и практиките за възнагражденията, свързани с продажбата и предоставянето на продукти и услуги при банкиране на дребно (EBA/GL/2016/06) EN BG

Насоки относно прилагането на определението за неизпълнение съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2016/07) EN BG

Насоки относно непряката подкрепа за секюритизационни сделки (EBA/GL/2016/08) EN BG

Насоки относно корекциите на модифицираната дюрация за дългови инструменти по силата на член 340, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2016/09) EN BG

Насоки относно информацията, свързана с ВААК и ВААЛ, събирана за целите на процеса на надзорен преглед и оценка (EBA/GL/2016/10) EN BG

Съвместни насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор (JC/GL/2016/01) EN BG

Препоръки за изменение на EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/REC/2017/01) EN BG

Насоки относно оповестяването на отношението на ликвидно покритие за допълване на оповестяването на управлението на ликвидния риск съгласно член 435 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2017/01) (отменени, считано от 28.06.2021) EN BG

Насоки относно изисквания за оповестяване на информация съгласно осма част от Регламент (ЕС) №575 (EBA/GL/2016/11) (отменени, считано от 28.06.2021) EN BG

Насоки за оценка на риска в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в рамките на процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) (EBA/GL/2017/05) EN BG

Насоки относно практиките за управление на кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби на кредитните институции (EBA/GL/2017/06) EN BG

Насоки за единно оповестяване съгласно член 473а от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 върху собствения капитал (EBA/GL/2018/01, 16.01.2018) EN BG

Препоръка относно обхвата на субектите в плана за възстановяване на групата (EBA/REC/2017/02, 26.01.2018 г.) EN BG

Съвместни насоки относно характеристиките на рисково-базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск (ESAs/2016/72 от 07/04/2017) EN BG

Окончателни насоки - Съвместни насоки съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2015/847 относно мерките, които доставчиците на платежни услуги следва да предприемат за откриване на липсваща или непълна информация за платеца или получателя, и процедурите, които те следва да въведат с цел управление на преводи на средства, при които липсва изискваната информация (JC/GL/2017/16, 16/01/2018) EN BG

Насоки относно критериите за определяне на минималната парична стойност на застраховката „Професионална отговорност“ или друга сравнима гаранция съгласно член 5, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 (EBA/GL/2017/08) EN BG

Насоки относно информацията, която се предоставя за лицензирането на платежни институции и институции за електронни пари и за регистрацията на доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка съгласно член 5, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09) EN BG

Преразгледани насоки относно докладването на значими инциденти съгласно Директива (ЕС) 2015/2366 (ДПУ2) (EBA/GL/2021/03) (прилагат се от 01.01.2022 г.) EN BG

 • Доклад за значим инцидент (прилага се от 1 януари 2022 г.)
EN BG

Насоки относно управление на риска в областта на ИКТ и сигурността (EBA/GL/2019/04) (прилагат се от 30.06.2020) EN BG

Насоки относно процедурите за разглеждане на жалби срещу предполагаеми нарушения на Директива (ЕС) 2015/2366 (EBA/GL/2017/13) EN BG

Насоки относно вътрешното управление (EBA/GL/2017/11) (отменени, считано от 31.12.2021 г.) EN BG

Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции (EBA/GL/2017/12) (прилагат се от 01.01.2019) (отменени, считано от 31.12.2021) EN BG

Насоки относно надзора на значими клонове (EBA/GL/2017/14) (прилагат се от 31.05.2018) EN BG

Насоки относно свързаните клиенти съгласно член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2017/15) EN BG

Насоки относно оценката на параметрите PD и LGD и третирането на експозиции в неизпълнение (EBA/GL/2017/16) (прилагат се от 01.01.2021) EN BG

Насоките относно изискванията за докладване на данни за измами съгласно член 96, параграф 6 от ДПУ2 (EBA/GL/2018/05) - консолидирана версия, в сила от 1 юли 2020 г. EN BG

 • Отчет за измами - консолидирана версия, в сила от 1 юли 2020 г.
EN BG

Насоки относно разглеждането на жалби за сектора на ценните книжа и за банковия сектор (JC/2018/35, 04.10.2018) EN BG

Препоръки за изменение на Препоръки EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/REC/2018/01) EN BG

Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл (EBA/GL/2018/02) (отменени, считано от 30.06.2023 г.) EN BG

Преразгледани насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и надзорните стрес тестове, за изменение на EBA/GL/2014/13 от 19 декември 2014 г. (EBA/GL/2018/03) (отменени, считано от 01.01.2023 г.) EN BG

Насоки относно стрес тестването на институциите (EBA/GL/2018/04) (прилагат се от 01.01.2019) EN BG

Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции (EBA/GL/2018/06) (прилагат се от 30.06.2019) EN BG

Насоки относно условията за възползване от освобождаване от задължението за създаване на резервен механизъм съгласно член 33, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/389 (РТС за SCA & CSC) (EBA/GL/2018/07) EN BG

Насоки относно критериите за ОПС за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа (EBA/GL/2018/08) (прилагат се от 20.05.2019) EN BG

Насоки относно критерии за ОПС за секюритизации, различни от обезпечени с активи търговски ценни книжа (EBA/GL/2018/09) (прилагат се от 20.05.2019) EN BG

Насоки относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции (EBA/GL/2018/10) (прилагат се от 31.12.2019) EN BG

Насоки относно определянето на видовете експозиции, свързани с висок риск (EBA/GL/2019/01) (прилагат се от 01.07.2019) EN BG

Насоки за възлагане на дейности на външни изпълнители (EBA/GL/2019/02) (прилагат се от 30.09.2019) EN BG

Насоки за оценка на LGD, подходяща при икономически спад („LGD при икономически спад“) (EBA/GL/2019/03) (прилагат се от 01.01.2021) EN BG

Hасоки относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 20 декември 2012 г. (ESRB/2012/2) (EBA/GL/2019/05) от 09.12.2019 г. EN BG

 • Приложение I „Отчетност относно плановете за финансиране“
EN BG

 • Приложение II „Образци за планове за финансиране“
EN BG

Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/02 от 02.04.2020 г.) EN BG

Насоки за изменение на Препоръки EBA/REC/2015/01 относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/GL/2020/03) EN BG

Насоки за определяне на среднопретегления падеж на транша в съответствие с член 257, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2020/04) (прилагат се от 01.09.2020) EN BG

Насоки за редуциране на кредитния риск за институции, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, със собствени оценки на загубата при неизпълнение (LGD) (EBA/GL/2020/05) (прилагат се от 01.01.2022) EN BG

Насоки относно предоставянето и наблюдението на кредити (EBA/GL/2020/06) (прилагат се от 30.06.2021) EN BG

Насоки относно отчетността и оповестяването на експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/07) EN BG

 • Приложение 1 - Отчетни образци, обхващащи информация за експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19
EN BG

 • Приложение 2 - Инструкции за отчетност, обхващащи информация за експозиции, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата, предизвикана от COVID-19
EN BG

 • Приложение 3 - Образци за оповестяване, обхващащи информация за експозициите, предмет на законодателни и частни мораториуми, и за новоотпуснати експозиции, за които се прилагат публични гаранционни схеми
EN BG

Насоки EBA/GL/2020/08 от 25 юни 2020 за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 EN BG

Насоки относно третирането на структурните валутни позиции съгласно член 352, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (РКИ) - EBA/GL/2020/09 от 01.07.2020 EN BG

Насоки относно прилагането на прагматичен процес на надзорен преглед и оценка през 2020 г. с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/10) EN BG

Насоки относно изискванията за надзорна отчетност и оповестяване в съответствие с „бързата редакция“ на РКИ в отговор на пандемията от COVID-19 (EBA/GL/2020/11) EN BG

Насоки за изменение на Насоки за единно оповестяване съгласно член 473а от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 върху собствения капитал (EBA/GL/2018/01) с цел гарантиране съответствие с „бързата редакция“ на РКИ в отговор на пандемията от COVID-19 (EBA/GL/2020/12) EN BG

Насоки относно подходящите подгрупи от секторни експозиции, към които компетентни или определени органи могат да прилагат буфер за системен риск в съответствие с член 133, параграф 5, буква е) от Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2020/13) от 30.09.2020 EN BG

Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/15), от 02.12.2020 EN BG

Насоки за определяне на условията за прилагане на алтернативното третиране на експозициите на институциите, свързани с „тристранни споразумения за обратно изкупуване“, посочени в член 403, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за целите на големите експозиции (EBA/GL/2021/01), от 15.02.2021 EN BG

Насоки съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоки относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37, (EBA/GL/2021/02), от 01.03.2021 г. EN BG

Насоки за разумни политики за определяне на възнагражденията съгласно Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2021/04) (прилагат се от 31.12.2021 г.) EN BG

Насоки относно вътрешното управление съгласно Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2021/05) (прилагат се от 31.12.2021 г.) EN BG

Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции (EBA/GL/2021/06) (прилагат се от 31.12.2021 г.) EN BG

Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2021/07) (прилагат се от 01.01.2022) EN BG

Насоки относно наблюдението на прага и други процедурни аспекти във връзка с учредяването на междинно предприятие майка от ЕС съгласно член 21б от Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2021/08) (прилагат се от 14.11.2021) EN BG

Насоки за определяне на критериите за оценяване на извънредните случаи, в които институциите превишават максималните размери на големите експозиции по член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и срока и мерките за възобновяване на спазването по член 396, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2021/09) (прилагат се от 01.01.2022 г.) EN BG

Насоки относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС (Преразгледани) (EBA/GL/2021/10) EN BG

Насоки за показателите, свързани с плана за възстановяване (EBA/GL/2021/11) EN BG

Насоки относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, надзорните органи за БИП/БФТ и звената за финансово разузнаване в съответствие с Директива 2013/36/ЕС (EA/GL/2021/15) (прилагат се от 01.06.2022 г.) EN BG

Насоки относно характеристиките на рисково базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск съгласно член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849 (изменящи Съвместни насоки ESAs/2016/72) Насоки за рисково базиран надзор (EBA/GL/2021/16) (прилагат се от 04.07.2022 г.) EN BG

Насоки относно изключението за ограничена мрежа съгласно ДПУ2 (EBA/GL/2022/02) (прилагат се от 01.06.2022 г.) EN BG

Насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и надзорните стрес тестове (EBA/GL/2022/03) (прилагат се от 01.01.2023 г.) EN BG

Насоки относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/GL/2022/04) (прилагат се от 16.08.2022 г.) EN BG

Насоки относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/05) (прилагат се от 01.12.2022 г.) EN BG

Насоки относно сравнителния анализ на практиките за възнагражденията, разликата в заплащането на жените и мъжете и одобрените по-високи съотношения съгласно Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2022/06) (прилагат се от 31.12.2022 г.) EN BG

Насоки относно събирането на данни за високоплатени служители съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08) (прилагат се от 31.12.2022 г.) EN BG

Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2018/10 относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции (EBA/GL/2022/13) (прилагат се от 31.12.2022 г.) EN BG

Насоки, издадени въз основа на член 84, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС за определяне на критерии за установяването, оценката, управлението и редуцирането на рисковете, произтичащи от потенциални промени в лихвени проценти и за оценката и наблюдението на риска от кредитния спред на дейностите на институциите извън търговския портфейл (EBA/GL/2022/14) (прилагат се от 30.06.2023 г.) EN BG

Насоки относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/15) (прилагат се от 02.10.2023 г.) EN BG

Насоки за изменение на насоки EBA/2021/02 съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоките относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“) (EBA/GL/2023/03) (прилагат се от 03.11.2023 г.) EN BG

Насоки относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги (EBA/GL/2023/04) (прилага се от 03.11.2023 г.) EN BG

Насоки относно сравнителния анализ на практиките в областта на многообразието, включително политиките за многообразие и разликата в заплащането на жените и мъжете съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08) (прилагат се от 27.06.2024 г.) EN BG