logo Skip to content

Развитие на националната платежна система

Съгласно чл. 2 от Закона за Българската народна банка централната банка отговаря за организирането, поддържането и развитието на платежните системи в страната, като съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях.

През последните години са направени значими стъпки за усъвършенстване на българската платежна система. Система за обслужване на междубанкови клиентски плащания в лева, инициирани за изпълнение в определен момент, БИСЕРА6 е въведена в експлоатация през 1992 г. Банковата организация за разплащания с използване на карти БОРИКА е създаден през 1995 г., за да обслужва плащанията с карти на територията на Република България. Създадени са две сетълмент системи за ценни книжа: Депозитар на държавни ценни книжа през 1992 и Централен депозитар АД през 1996 г. RINGS (Real-time INterbank Gross-settlement System) e системата за брутен сетълмент в реално време в България, създадена през 2003 г. RINGS извършва неотменим и безусловен сетълмент на всички плащания в национална валута на територията на Република България. Системата за обслужване на клиентски преводи в евро, предназначени за изпълнение в определен момент, БИСЕРА7-EUR е въведена в експлоатация през 2010 г.