logo
Skip to content

Платежни и сетълмент системи

Съгласно чл. 2, ал. 4 от Закона за Българската народна банка централната банка съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях.

През годините са направени значими стъпки за усъвършенстване на българската платежна инфраструктура. През 1992 г. е въведена в експлоатация платежната система за обслужване на клиентски преводи в лева БИСЕРА6.

Платежната система, обработваща платежни операции, свързани с карти БОРИКА е създадена през 1995 г., за да обслужва плащанията с карти на територията на Република България.

Създадени са две системи за сетълмент на ценни книжа, които се оперират от: Депозитар на държавни ценни книжа (ДДЦК) от 1992 и Централен депозитар АД от 1996 г.

RINGS (Real-time INterbank Gross-settlement System) e системата за брутен сетълмент в реално време в България, създадена през 2003 г. RINGS извършва неотменим и безусловен сетълмент на всички плащания в национална валута на територията на Република България. В RINGS се извършва сетълмент на плащанията по сделки с ценни книжа на ДДЦК и Централен депозитар АД, както и на плащанията, обработвани от платежните системи БОРИКА и БИСЕРА6.

От 1 февруари 2010 г. БНБ оперира национален системен компонент в Европейската система за брутен сетълмент в реално време в евро (TARGET2). На същата дата започна работа и платежната система за обслужване на клиентски преводи в евро, предназначени за изпълнение в определен момент BISERA7-EUR, която обработва SEPA преводи и извършва сетълмент в TARGET2. От април 2021 г. е създадена техническа възможност за извършване на незабавни плащания в левове, обработвани от БИСЕРА6. Те са в съответствие с изискванията на общоевропейската SEPA схема за незабавни кредитни преводи.

От януари 2022 г. всички банки и клонове на банки в страната изпълняват в БИСЕРА6 клиентски кредитни преводи в левове за суми до 100 000 лв. съгласно техническите и бизнес изисквания на общоевропейската SEPA схема за кредитни преводи чрез механизъм за брутен сетълмент с предварително осигурени средства.

Актуално към рубриката