logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 април 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие решение за прилагане, считано от 1 юни 2022 г., на Насоки относно изключението за ограничена мрежа съгласно Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар (EBA/GL/2022/02), издадени от Европейския банков орган (ЕБО) и публикувани на официалната му страница. Решението е взето на основание чл. 16, т. 20 от Закона за БНБ.

Насоките се прилагат по отношение на услугите, основаващи се на определени платежни инструменти, които могат да бъдат използвани само по ограничен начин (в рамките на ограничена мрежа от доставчици на услуги или за придобиване на много ограничен набор от стоки или услуги) съгласно посоченото в чл. 3, буква „к“ от Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар, съответно в чл. 2, ал. 1, т. 11 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), и които са изключени от обхвата на прилагане на Директивата, съответно на ЗПУПС.

Насоките определят основно критериите и факторите, които трябва да бъдат взети предвид от компетентните органи, когато преценяват дали определени дейности следва да попадат в обхвата на изключенията по чл. 3, буква „к“ от Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар, а именно услуги, основаващи се на инструменти, които позволяват на титуляря да придобива стоки или услуги само в помещенията на издателя или в рамките на ограничена мрежа от доставчици на услуги съгласно пряк търговски договор с професионален издател, или инструменти, които могат да се използват само за придобиване на много ограничен набор от стоки или услуги.

Българската народна банка ще уведоми ЕБО за решението си да спазва посочените насоки.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.