logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 октомври 2022 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 декември 2022 г. на „Насоки относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849“ (EBA/GL/2022/05, от 14 юни 2022 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

Адресати на насоките са компетентните органи, определени в член 4, параграф 2, подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1093/2010. Техни адресати са и кредитните институции или финансовите институции, както са определени в член 3, параграфи 1 и 2 от Директива (ЕС) 2015/849, които са оператори на финансовия сектор, посочени в член 4, параграф 1a от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

В насоките се разглеждат ролята, задачите и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, ръководния орган и висшия ръководител, отговорни за нормативното съответствие във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и вътрешните политики, контролните механизми и процедури, както са посочени в член 8 и членове 45 и 46 от Директива (ЕС) 2015/849.

Пълният текст на Насоките се намира тук.