logo
Skip to content

Изисквания към кандидатите

  • да сте докторант или студент в последен курс на степен „бакалавър“, или да се обучавате за степен „магистър“ в акредитирани висши училища и в подходящи за дейностите на БНБ специалности;
  • да имате среден успех от обучението най-малко много добър (4.50);
  • да имате отлична компютърна грамотност;
  • да владеете английски език.


 

Кандидатстване

Кандидатстването за стаж се извършва чрез попълване на електронен формуляр.

Друг начин да кандидатствате е чрез подаване по пощата или лично на следните документи:

  • мотивационно писмо, което съдържа общо представяне, професионални и творчески интереси и мотиви за кандидатстване. Препоръчително е да посочите сферите на дейност и тематичните области, в които бихте желали да работите по време на стажа, и предпочитания период от време;
  • автобиография (CV);
  • уверение, академична справка или друг документ, удостоверяващ успеха от следването;
  • съгласие за обработка на лични данни.

Предоставените от кандидатите лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и на Закона за защита на личните данни.

Адрес

Българска народна банка

Дирекция „Управление на човешките ресурси”

Отдел „Методология и професионално развитие”

Пл. „Княз Александър I” № 1

1000 София