logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 юли 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба № 43 за реда и условията за определяне и изплащане на максимална дневна сума на вложителите при спиране на изпълнението на задължения по отговарящи на условията влогове.

Наредбата е приета на основание чл. 52а, ал. 4 и чл. 101, ал. 7 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и въвежда подробни правила относно определянето и изплащането на максималната дневна сума, която вложителите – физически и юридически лица, имат право да получават, в случай че изпълнението на задълженията на кредитна институция по отговарящи на условията влогове бъде временно спряно за целите на преструктурирането.