logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 април 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие решение за спазване, считано от 1 юни 2022 г., на „Насоки относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, надзорните органи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм и звената за финансово разузнаване в съответствие с Директива 2013/36/ЕС“ (EA/GL/2021/15 от 11 февруари 2022 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

Насоките определят начина за сътрудничество и обмен на информация, в контекста на установяването на сериозни нарушения на правилата за борба с изпирането на пари, в съответствие с член 117, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС. Насоките се прилагат от компетентните органи, както са определени в член 4, параграф 2, подточки i) и viii) от Регламент (ЕС) № 1093/2010 , и за компетентните органи, както са определени в член 4, параграф 2, подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1093/2010, доколкото тези органи осъществяват надзор на съответствието с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на институциите, определени в член 3, параграф 1, точка 3 от Директива 2013/36/ЕС, или на операторите на финансовия сектор, определени в член 4, точка 1а от Регламент (ЕС) № 1093/2010, когато тези оператори са включени в пруденциалната консолидация на институцията, включително на клонове, установени в Съюза, независимо дали тяхното главно управление се намира в държава членка, или в трета държава („институции“).

БНБ ще уведоми Европейския банков орган за решението си да спазва настоящите насоки.

Пълният текст на Насоките се намира тук.