logo
Skip to content

Прессъобщения, 2017 г.

29.12.2017

БНБ обяви ОЛП за януари 2018 г.29.12.2017

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, 2018 г.“ и разменна монета с номинална стойност 2 лева на същата тематика28.12.2017

На 22 декември 2017 г. в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за БНБ в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2017 г. и Бюджетът на БНБ за 2018 година14.12.2017

На проведено днес заседание УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за първото тримесечие на 2018 г.14.12.2017

Днес УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „БОРИКА“ АД на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи01.12.2017

УС на БНБ потвърди нивото на буфера за системен риск и идентифицира като други системно значими институции (ДСЗИ) единадесет банки, за които определи ниво на буфер за ДСЗИ30.11.2017

БНБ обяви ОЛП за декември 2017 г.24.11.2017

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „150 години от построяването на моста на Колю Фичето край Бяла“01.11.2017

Българската народна банка обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2018 година31.10.2017

Считано от 1 ноември 2017 г., „Смол Уърлд Файненшъл Сървисис България“ ЕООД (с предишни наименования „Чойс Мъни Трансфер България“ ЕООД и „Мастер Енвиос България“ ЕООД), с ЕИК 200322108, със седалище и адрес на управление гр. София, 1612, ул. „Емине“ № 23, ет. 5, ап. 16, прекратява дейността си като платежна институция31.10.2017

БНБ обяви ОЛП за ноември 2017 г.20.10.2017

От днес, 20 октомври 2017 г., влиза в сила изменение на „Указание за прилагане на Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници“29.09.2017

БНБ обяви ОЛП за октомври 2017 г.26.09.2017

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за четвъртото тримесечие на 2017 г.21.09.2017

От 25 септември 2017 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Рилски манастир” от серията „Български църкви и манастири”18.09.2017

Днес на външната интернет страница на БНБ (раздел „Банков надзор“, подраздел „Информация за ползватели на финансови продукти и услуги“) беше публикуван актуализиран материал „Информация за финансови продукти и услуги“ (Наръчник)31.08.2017

БНБ обяви ОЛП за септември 2017 г.24.08.2017

Считано от 1 септември 2017 г. „Чейндж Център – България“ ЕООД, ЕИК 831542149, със седалище и адрес на управление гр. София, 1142, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 25, прекратява дейността си22.08.2017

Считано от 18 септември 2017 г. БНБ въвежда промени в графика на системния ден на Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) като осигурява възможност за подаване на трета заявка за сетълмент на оперираната от „Централен депозитар“ АД система за сетълмент на ценни книжа31.07.2017

БНБ обяви ОЛП за август 2017 г.20.07.2017

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции13.07.2017

УС на БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Прима Латиус“ ЕООД30.06.2017

БНБ обяви ОЛП за юли 2017 г.30.06.2017

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета на тема „140 години от рождението на Елин Пелин“23.06.2017

От 26 юни 2017 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Хан Тервел” от серията „Средновековни български владетели”21.06.2017

Днес централните банки на България, Гърция, Австрия и Румъния подписаха Меморандум за разбирателство (МР) за Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (South-Eastern European Monetary History Network – SEEMHN)20.06.2017

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за третото тримесечие на 2017 г.01.06.2017

Управителят на БНБ г-н Димитър Радев пред агенция Ройтерс: Централната банка на България работи за намаляване на лошите кредити в банковата система31.05.2017

БНБ обяви ОЛП за юни 2017 г.30.05.2017

От 30 май 2017 г. сериите от данни за статистическите показатели, съставяни от БНБ и включени досега в публикацията „Информационен бюлетин”, ще бъдат достъпни на интернет страницата на БНБ в рубриките „Статистика“, „Банков надзор“ и „Платежна инфраструктура“, а тримесечните данни за пазара на ДЦК – в рубриката „Фискален агент“, подрубрика „Информация за пазара на ДЦК“25.05.2017

Централните банки от ЕСЦБ приветстват публикуването на Световния кодекс за поведение на валутните пазари24.05.2017

Изпълнителният съвет на МВФ одобри Оценката на стабилността на финансовата система в България22.05.2017

БНБ издаде предварително одобрение за прякото придобиване от „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ, Белгия, на 99.91% от капитала на „Обединена българска банка“ АД, в резултат на което „Обединена българска банка“ АД ще стане дъщерно дружество на „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ в България, наред със „СИБАНК“ ЕАД15.05.2017

Съвместното дружество „Обертюр Фидюсиер“ АД – София, с акционери Печатницата на БНБ и Oberthur Fiduciaire SAS – Франция, получи акредитация от Европейската централна банка за отпечатване на евро банкноти12.05.2017

На страницата на БНБ в интернет в раздел Правна рамка е публикувано решението на УС на БНБ за определяне на критериите и процедурата за съгласуване на избора на одитори на банки за извършване на съвместен финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит съгласно чл. 76, ал. 4 от ЗКИ10.05.2017

УС на БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Бест Пей” ООД02.05.2017

Българската народна банка направи промени в структурата и съдържанието на своята интернет страница28.04.2017

Днес, в съответствие с чл. 1, ал. 2 и във връзка с чл. 50 и чл. 51 от Закона за БНБ, управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2016 година28.04.2017

БНБ обяви ОЛП за май 2017 г.13.04.2017

На свое заседание УС на БНБ определи индивидуалните годишни вноски за банките и за клон на банка от трета държава във Фонда за преструктуриране на банките13.04.2017

На свое заседание УС на БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Смарт Пей България” ООД04.04.2017

Нова банкнота от 50 евро от серията „Европа“ влиза в обращение на 4 април 2017 г.31.03.2017

БНБ обяви ОЛП за април 2017 г.24.03.2017

Българската народна банка отказа издаване на предварително одобрение по заявеното от страна на „Търговска банка Д“ АД искане за придобиването на 100% от акционерния капитал на „Търговска банка Виктория“ ЕАД17.03.2017

От 20 март 2017 г. Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета „Благовещение”16.03.2017

На проведено днес заседание УС на БНБ взе решение да преустанови, считано от 1 юли 2017 г., изчисляването на справочния индекс „ЛЕОНИА“ и прие Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар „ЛЕОНИА Плюс“16.03.2017

На проведено днес заседание УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0% за второто тримесечие на 2017 г.28.02.2017

БНБ обяви ОЛП за март 2017 г.22.02.2017

След взето от Управителния съвет на БНБ решение, днес бяха връчени удостоверенията на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2017 г.10.02.2017

Услугите по платежна сметка за основни операции следва да бъдат предлагани от банките срещу приемливи такси, определени в съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи31.01.2017

БНБ обяви ОЛП за февруари 2017 г.25.01.2017

На 25 януари 1879 г. руският императорски комисар в България княз Александър Дондуков–Корсаков утвърждава устава на Българската народна банка. С този акт са положени основите на тази българска държавна институция, която вече 138 години изпълнява ключова роля в банковата и паричната система на България03.01.2017

Считано от 3 януари 2017 г. в БНБ функционира Регистър на банковите сметки и сейфове, създаден съгласно чл. 56а от Закона за кредитните институции и Наредба № 12 на БНБ