logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 октомври 2022 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Измененията в Наредба № 3 на БНБ са свързани основно с прецизиране на уредбата относно сключването чрез средства за дистанционна комуникация на рамков договор за предоставяне на платежни услуги, хармонизиране на определени разпоредби на Наредбата със Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и други нормативни актове, включително в резултат на промени в правни актове на Европейския съюз, чиито изисквания са приложими към дейността по предоставяне на платежни услуги и изпълнение на платежни операции от страна на доставчиците на платежни услуги.

Измененията в Наредба № 16 на БНБ са свързани основно с въвеждане на разпоредби, уреждащи реда за издаване на разрешение за преобразуване на платежна институция и дружество за електронни пари, както и въвеждане на изискване за предоставяне от лицензираните от БНБ платежни институции и дружества за електронни пари на информация във връзка с размера на отпуснатите от тях кредити по чл. 21 от ЗПУПС.