logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 февруари 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане на „Насоки относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС“ (EBA/GL/2021/10) (Преразгледани), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница. Решението е взето на основание чл. 16, т. 20 от Закона за Българската народна банка и чл. 79а, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.

Насоките установяват актуализирани минимални принципи и съдържание на стрес тестовете, които схемите за гарантиране на депозитите трябва да съблюдават при изпълнение на задължението си за периодично провеждане на стрес тестове относно състоянието на системите си. Насоките са приети на 15 септември 2021 г. и отменят предходните Насоки EBA/GL/2016/04, имащи същия предмет на регулиране.