logo
Skip to content

Прессъобщения, 2019 г.

31.12.2019

БНБ обяви ОЛП за януари 2020 г.20.12.2019

УС на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1.5% за първото тримесечие на 2021 г.19.12.2019

БНБ публикува на своята интернет страница брошура на Европейската комисия на тема „Вашите права при извършване на плащания в Европа“02.12.2019

Днес БНБ публикува на своята интернет страница материал на тема „Основни съвети как да се защитите при избор на услуги за онлайн или мобилно банкиране“29.11.2019

БНБ обяви ОЛП за декември 2019 г.15.11.2019

УС на БНБ потвърди нивото на буфера за системен риск и идентифицира като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, за които определи ниво на буфер за ДСЗИ01.11.2019

БНБ обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2020 година31.10.2019

БНБ обяви ОЛП за ноември 2019 г.25.10.2019

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Дряновски манастир“18.10.2019

От 1 ноември 2019 г. БНБ пуска в обращение нова банкнота с номинална стойност 50 лева, емисия 2019 г.17.10.2019

По повод 140-ата годишнина от основаването на Българската народна банка БНБ публикува на интернет страницата си годишните отчети на Банката от 1884 г. до наши дни15.10.2019

УС на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на „Банка Пиреос България“ АД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Юробанк България“ АД03.10.2019

УС на БНБ прие нова Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение03.10.2019

УС на БНБ прие Общи условия на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на банкноти и разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване и Тарифа на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на нови емисии банкноти/разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване30.09.2019

БНБ обяви ОЛП за октомври 2019 г.17.09.2019

УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Айрис Солюшънс“ ООД на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи17.09.2019

УС на БНБ взе решение за допълване на лиценза на „Борика“ АД за извършване на дейност като платежна институция с платежните услуги по чл. 4, т. 7 и 8 от Закона за платежните услуги и платежните системи – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация за сметка17.09.2019

УС на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1% за четвъртото тримесечие на 2020 г.13.09.2019

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „150 години Българска академия на науките“30.08.2019

БНБ обяви ОЛП за септември 2019 г.19.08.2019

Арбитражният трибунал се произнесе в полза на България по международното арбитражно дело № ARB/15/43, заведено от Държавния резервен фонд на Оман срещу Република България в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон07.08.2019

Европейската централна банка публикува в края на месец юли тази година статистически данни за безналичните плащания през 2018 г. за всички държави членки на Европейския съюз, в т.ч. и за България01.08.2019

Днес почина бившият управител на Българската народна банка г-н Любомир Филипов. УС на БНБ поднася на семейството и близките му най-дълбоки съболезнования за тежката и непоправима загуба31.07.2019

БНБ обяви ОЛП за август 2019 г.31.07.2019

Днес бе дадено началото на строителството на Касов център на Българската народна банка в Пловдив26.07.2019

УС на БНБ прие решение за прилагане от 30 септември 2019 г. на „Насоки за възлагане на дейности на външни изпълнители“ (EBA/GL/2019/02 от 25 февруари 2019 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница25.07.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2021 г. на „Насоки за оценка на LGD, подходяща при икономически спад“ (EBA/GL/2019/03), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница25.07.2019

Днес на свое редовно заседание УС на БНБ обсъди резултатите от цялостната оценка, извършена от ЕЦБ в контекста на искането от страна на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ04.07.2019

Днес УС на БНБ взе решение за допълване на лиценза на „Дайнърс клуб България“ АД за извършване на дейност като платежна институция с платежните услуги по чл. 4, т. 3, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи28.06.2019

БНБ обяви ОЛП за юли 2019 г.25.06.2019

УС на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1% за третото тримесечие на 2020 г.25.06.2019

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 26 юли 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка13.06.2019

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти31.05.2019

БНБ обяви ОЛП за юни 2019 г.31.05.2019

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Евлоги и Христо Георгиеви“30.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 30 юни 2019 г. на „Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции“ (EBA/GL/2018/06 от 31 октомври 2018 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница30.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 31 декември 2019 г. на „Насоки относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции“ (EBA/GL/2018/10), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница27.05.2019

Международният валутен фонд публикува доклад за техническа помощ за банковия надзор в България21.05.2019

Подуправителят на Българската народна банка Калин Христов е удостоен с френския Национален орден за заслуги, степен кавалер16.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 юли 2019 г. на „Насоки относно определянето на видовете експозиции, свързани с висок риск“ (EBA/GL/2019/01 от 17 януари 2019 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница16.05.2019

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за Централния кредитен регистър и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове16.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 20 май 2019 г. на „Насоки относно критериите за ОПС за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа“ (EBA/GL/2018/08 от 12 декември 2018 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница16.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 20 май 2019 г. на „Насоки относно критерии за ОПС за секюритизации, различни от обезпечени с активи търговски ценни книжа“ (EBA/GL/2018/09 от 12 декември 2018 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница30.04.2019

Днес управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2018 година30.04.2019

БНБ обяви ОЛП за май 2019 г.24.04.2019

УС на БНБ прие Наредба № 20 за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции24.04.2019

УС на БНБ прие Наредба № 10 за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките24.04.2019

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките24.04.2019

УС на БНБ на определи индивидуалните годишни вноски на банките, лицензирани в Република България, и на клоновете от трети държави във Фонда за преструктуриране на банките за 2019 г.24.04.2019

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките22.04.2019

Арбитражното дело, заведено на 22 октомври 2015 г. в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове срещу Република България от Държавния резервен фонд на Султаната Оман в качеството му на акционер в „Корпоративна търговска банка“, приключи в полза на България29.03.2019

БНБ обяви ОЛП за април 2019 г.29.03.2019

УС на БНБ определи, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1% в сила от 1 април 2020 г.28.03.2019

УС на БНБ прие нова Наредба № 39 за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение28.03.2019

УС на БНБ взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД на акции, представляващи 99.9819% от капитала на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД, която при реализиране на придобиването ще стане дъщерно дружество на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД и част от групата на „ЮРОБАНК ЕРГАСИАС“ С.А.27.03.2019

Новата банкнота от 100 лева, която БНБ пусна в обращение на 28 декември 2018 г., спечели престижна международна награда26.03.2019

Днес централната банка на Германия, съвместно с БНБ, други национални централни банки от ЕСЦБ и ЕЦБ, официално стартира програма за техническо сътрудничество с централните банки и надзорните органи на страните от Западните Балкани – кандидати и потенциални кандидати за членство в ЕС: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Косово22.03.2019

Днес Радослав Миленков е избран от Народното събрание за подуправител на Българската народна банка, ръководещ управление „Банков надзор“, с мандат 6 години22.03.2019

На кратка тържествена церемония в централната банка управителят на БНБ Димитър Радев представи пред членовете на УС и директорите на дирекции новоизбрания подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, Радослав Миленков08.03.2019

Днес управителят на Българската народна банка Димитър Радев предложи на Народното събрание кандидатурата на Радослав Миленков за подуправител на БНБ – ръководител на управление „Банков надзор“, в изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за БНБ07.03.2019

УС на БНБ взе решение за допълване на лиценза на „Транскарт Файненшъл Сървисис“ АД за извършване на дейност като платежна институция с платежните услуги по чл. 4, т. 3, буква „в“ и т. 4, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи07.03.2019

УС на БНБ определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2019 г. в размер на 137 257 821 лева01.03.2019

Днес подуправителят, ръководител на управление „Банков надзор”, Димитър Костов информира УС на БНБ за намерението си да внесе в Народното събрание оставка от заеманата длъжност28.02.2019

БНБ обяви ОЛП за март 2019 г.28.02.2019

На 28 февруари 2019 г. в БНБ, в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката бяха връчени удостоверенията на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2019 г.28.02.2019

Днес БНБ публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции15.02.2019

Днес посланикът на САЩ в България Н. Пр. Ерик Рубин посети Българската народна банка и се срещна с управителя Димитър Радев08.02.2019

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка взе решение за прилагане на следните насоки, издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница: • „Насоки относно стрес тестването на институциите” по чл. 108 и чл. 109 от Директива 2013/36/ЕС” (EBA/GL/2018/04) – считано от 1 януари 2019 г. • „Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл” (EBA/GL/2018/02) – считано от 30 юни 2019 г., като насоките ще бъдат отразени за първи път при вътрешния анализ на адекватността на капитала на банките за 2019 г. • „Преразгледани насоки относно общите процедури и методология за процеса на надзорен преглед и оценка и надзорните стрес тестове, за изменение на EBA/GL/2014/13 от 19 декември 2014 г.” – считано от 31 март 2019 г.07.02.2019

На свое заседание УС на БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Варчев Трансфърс“ ЕООД на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи31.01.2019

БНБ обяви ОЛП за февруари 2019 г.25.01.2019

На 25 януари се навършват 140 години от утвърждаването на устава на Българската народна банка през 1879 г. от руския императорски комисар в България княз Александър Дондуков–Корсаков24.01.2019

Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2013 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 08.02.2019 г.24.01.2019

Считано от 1 февруари 2019 г., „Евромъни Трансфер“ ООД, с ЕИК 201959985, прекратява дейността си като платежна институция, а издаденият на дружеството лиценз за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи - изпълнение на налични парични преводи, се обезсилва на основание чл. 17, ал. 4 от ЗПУПС, във връзка с постъпило заявление за прекратяване на дейността24.01.2019

Във връзка с установени опити за фишинг атака, която се състои в получаване на електронни съобщения от името на Българската народна банка, бихме искали да уведомим, че Централната банка не поддържа сметки на физически лица и онлайн банкиране за тях. БНБ е уведомила компетентните органи за предприемане на съответните действия срещу опита за измама14.01.2019

Българската народна банка и Китайската народна банка подписаха Меморандум за сътрудничество между двете централни банки04.01.2019

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Пловдив – Европейска столица на културата“