logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 юли 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 на БНБ от 24 април 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции.

Измененията са свързани основно с въвеждането на два отделни въпросника за оценка на надеждност и пригодност, които да бъдат прилагани по отношение на значимите и по-малко значимите поднадзорни лица. Въвеждането на въпросниците е във връзка с приетия от Надзорния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Въпросник за надеждност и пригодност, който има за цел сближаване на практиките, приложими в рамките на Единния надзорен механизъм, и възможно най-пълното му хармонизиране в рамките на всички държави-членки. С въвеждането на два отделни въпросника се отчитат специфичните особености при извършването на оценки на лицата, които заемат ръководни и ключови длъжности в значимите и по-малко значимите поднадзорни лица, след установяване на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ.

Регламентирано е задължение за попълване на съответния въпросник и при оценка на лицата, заемащи ключови позиции в банка, като е изменено съответно и наименованието на наредбата.