logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 май 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане на „Насоки относно подобряване на възможността за преструктуриране за институции и органи за преструктуриране“ (EBA/GL/2022/01). Насоките са издадени от Европейския банков орган, публикувани са на официалната му страница и са приложими от 1 януари 2024 г. Решението е взето на основание чл. 16, т. 20 от Закона за Българската народна банка и чл. 79а, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.

Насоките съдържат препоръки към институциите и компетентните органи за прилагане на подходящи мерки с цел подобряване на възможността за преструктуриране, в съответствие с Директива 2014/59/ЕС, въведена в националната рамка със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.