logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 март 2022 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 на Българската народна банка от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа, с която се уреждат изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012. В съответствие с цитирания регламент, измененията включват мерки за справяне с неуспешен сетълмент поради липса на държавни ценни книжа или на парични средства в рамките на определен срок и наказателна лихва, дължима от участник в Депозитаря на държавни ценни книжа в БНБ, причинил неуспешния сетълмент в полза на засегнатата страна.