logo
Skip to content

Вашето мотивационно писмо

В мотивационното писмо е необходимо да посочите:

  • защо желаете да кандидатствате за стипендиант на БНБ;
  • Вашите умения, професионален опит и др.;
  • в каква област са насочени интересите Ви;
  • откъде сте научили за конкурса за стипендианти (интернет, висше училище, академичен институт, кариерен център и др.).


 

Вашето есе

І. Съдържание на есетата

1. Ясно изразена и формулирана теза, съотносима към избраната тема.

2. Ясно и логично представяне на аргументите в защита на тезата.

3. Ясно формулирани изводи и/или предложения към осъществяващите политиката в избраната област, основани на критичен анализ и оценка на автора.

4. Използвана литература.

 

ІІ. Оформление на есетата

1. С цел обезпечаване съблюдаването на принципа на анонимност върху есетата следва да не се посочват имена или други лични данни на кандидатите. При наличието на такива преди възлагане за оценяване на есетата, те ще бъдат заличени от секретаря на Комисията, преди есето да бъде изпратено на рецензентите за оценяване.

2. Да се използва предложената заглавна страница на есето (тук на бълг.език; тук на англ. език), която ще бъде отделена от есето преди възлагане за оценяване.

3. Максимален обем. До 5 стандартни страници. Една стандартна страница съдържа 1800 символа (с интервали).

4. Графики и таблици. Представени на съответното място в текстовата част, с ясно обозначени мерни единици и посочен източник при изготвянето им.

5. Използвана литература. Цитира се коректно, пълно и точно на съответното място в текста. Отделно се прилага списък на използваната литература.

6. Оформяне на страниците

  • формат А4;
  • шрифт Times New Roman, 12 pt, Regular;
  • подравняване: Justify, междуредие: 1.5 Lines;
  • полета: Top, Bottom, Left - по 2 см;
  • Right – по 3.5 см;
  • заглавната страница да не се номерира; номериране на страниците: долу, дясно.

 

ІІІ. Основни критерии за оценка на есетата

1. Разбиране на темата. Авторът да показва, че познава научната литература в избраната област, разбира темата и си служи правилно с терминологията, използва балансиран подход при представяне на собствена теза.

2. Наличие на критичен анализ и аргументация.

3. Структура. Работата да има вътрешна логическа свързаност и последователност в изложението.

4. Езикова и писмена култура. Авторът да спазва правилата на езика, на който е написано есето по отношение на граматиката, пунктуацията и правописа.

5. Изводи. Направените в есето изводи да съответстват на изложението и да следват от него.

Често задавани въпроси