logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 април 2022 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие решение за спазване, считано  от 8 април 2022 г., на „Насоки относно обща методика за оценка за издаване на лиценз за кредитна институция съгласно член 8, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/12), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница. Решението е взето на основание чл. 16, т. 20 от Закона за БНБ банка и чл. 79а, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.

Насоките предлагат обща методика за оценка за издаване на лицензи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС с цел насърчаване сближаването на надзорните практики в целия Европейски съюз. Насоките се прилагат за кредитни институции-заявители по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, изменен с Регламент 2019/2033/ЕС относно инвестиционните посредници.

След установяването на механизма на тясно сътрудничество от 1 октомври 2020 г. БНБ може да приеме национално решение за издаване лиценз единствено въз основа на инструкция на ЕЦБ. Спазването на посочените Насоки от страна на БНБ е необходимо в процеса на оценка и взаимодействие между БНБ и ЕЦБ с оглед следване на единен подход в лицензионната процедура.

БНБ ще уведоми Европейския банков орган за решението си да спазва  посочените  насоки.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.