logo
Skip to content

Прессъобщения, 2021 г.

31.12.2021

БНБ обяви ОЛП за януари 2022 г.21.12.2021

БНБ предупреждава за зачестили случаи на получавани от граждани съобщения по електронната поща, изпратени привидно от името на централната банка, относно пристигнали в БНБ парични преводи на тяхно име16.12.2021

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки за определяне на критериите за оценяване на извънредните случаи, в които институциите превишават максималните размери на големите експозиции по член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и срока и мерките за възобновяване на спазването по член 396, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (ЕBA/GL/2021/09), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница16.12.2021

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане от 31 декември 2021 г. на преработени „Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции“ (EBA/GL/2021/06), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница16.12.2021

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане от 31 декември 2021 г. на преработени „Насоки за разумни политики за определяне на възнагражденията съгласно Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/04), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница16.12.2021

УС на БНБ увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 1.5% в сила от 1 януари 2023 г.15.12.2021

БНБ публикува статистически данни за ноември 2021 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение06.12.2021

Управителният съвет на БНБ потвърди нивото на буфера за системен риск03.12.2021

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане от 31 декември 2021 г. на преработени „Насоки относно вътрешното управление съгласно Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/05), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница30.11.2021

БНБ обяви ОЛП за декември 2021 г.29.11.2021

УС на БНБ идентифицира като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, за които определи ниво на буфер за ДСЗИ22.11.2021

Поради засиления интерес БНБ ще публикува всеки първи работен ден от месеца данни за наличностите от възпоменателни монети, предназначени за продажба на касите на БНБ15.11.2021

БНБ публикува статистически данни за октомври 2021 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение12.11.2021

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „150 години от рождението на Панайот Пипков“05.11.2021

Информация по повод на постъпили запитвания и публични коментари05.11.2021

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Хан Омуртаг“03.11.2021

УС на БНБ прие решение за прилагане от 14 ноември 2021 г. на „Насоки относно наблюдението на прага и други процедурни аспекти във връзка с учредяването на междинно предприятие майка от ЕС съгласно член 21б от Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/08 от 28 юли 2021 г.), издадени от Европейския банков орган29.10.2021

БНБ обяви ОЛП за ноември 2021 г.20.10.2021

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2021/07 от 13 юли 2021 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница15.10.2021

БНБ публикува статистически данни за септември 2021 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение06.10.2021

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на Преразгледани насоки относно докладването на значими инциденти съгласно Директива 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар (EBA/GL/2021/03), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница30.09.2021

БНБ обяви ОЛП за октомври 2021 г.17.09.2021

БНБ ще бъде домакин на годишната среща през 2022 г. на членовете на Европейската асоциация за банкова и финансова история16.09.2021

УС на БНБ увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 1.0% в сила от 1 октомври 2022 г.15.09.2021

БНБ публикува статистически данни за август 2021 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение07.09.2021

Управителят на Българската народна банка г-н Димитър Радев заедно с управителите на централни банки и ръководители на надзорни органи от още деветнадесет държави – членки на Европейския съюз, публикуваха съвместно подписано писмо до Европейската комисия относно въвеждането на ревизираната регулаторна рамка Базел III за капиталовите изисквания към банките31.08.2021

БНБ обяви ОЛП за септември 2021 г.16.08.2021

БНБ публикува статистически данни за юли 2021 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение05.08.2021

УС на БНБ прие нови продажни цени за български монети от медно-никелови сплави, емисии преди 1999 г.30.07.2021

БНБ обяви ОЛП за август 2021 г.23.07.2021

Днес ЕЦБ публикува статистически данни за безналичните плащания през 2020 г. за всички държави членки на Европейския съюз, в т.ч. и за България22.07.2021

УС на БНБ определи индивидуалния размер на таксите за покриване на административните разходи на БНБ за 2020 г., произтичащи от функциите по надзор и преструктуриранe22.07.2021

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 7 октомври 2021 г. на „Насоки съгласно чл. 17 и чл. 18, пар. 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки15.07.2021

БНБ публикува статистически данни за юни 2021 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение30.06.2021

БНБ обяви ОЛП за юли 2021 г.30.06.2021

Изготвен е в срок проектът на Национален план за въвеждането на еврото в Република България22.06.2021

УС на БНБ днес прие решение да прилага „Насоки за определяне на условията за прилагане на алтернативното третиране на експозициите на институциите, свързани с „тристранни споразумения за обратно изкупуване“, посочени в член 403, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за целите на големите експозиции“ (EBA/GL/2021/01)22.06.2021

УС на БНБ запази нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% за третото тримесечие на 2021 г.18.06.2021

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „100 години Национална музикална академия“15.06.2021

БНБ публикува статистически данни за май 2021 г. за структурата на банкнотите и разменните монети в обращение11.06.2021

Информация във връзка със запитвания и коментари относно прилагането на ограничителни мерки спрямо лицата, включени в списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ10.06.2021

Днес УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Еконт Финансови Услуги“ ЕООД04.06.2021

На 6 юни 2021 г. се навършват 142 години от първата парична операция на Българската народна банка31.05.2021

БНБ обяви ОЛП за юни 2021 г.31.05.2021

БНБ публикува статистически данни за банкнотите и монетите в обращение27.05.2021

Информация във връзка с постъпили многобройни запитвания относно намеренията за промени в ръководството на „Българска банка за развитие“ АД14.05.2021

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 на БНБ за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ, в сила от 4 юни 2021 г.14.05.2021

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Нестинарство“29.04.2021

БНБ обяви ОЛП за май 2021 г.29.04.2021

Днес управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2020 година27.04.2021

УС на БНБ взе решение задълженията на кредитните институции за предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2021 г. да бъдат приспаднати от средствата, налични в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗВПКИИП27.04.2021

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на БНБ от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на БНБ от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките, нова Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции27.04.2021

Днес УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Тенен Пеймънтс“ АД на основание чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 1 от ЗПУПС15.04.2021

УС на БНБ определи годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки за 2021 г. в общ размер на 72 645 лева06.04.2021

БНБ публикува Годишния отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г.31.03.2021

БНБ обяви ОЛП за април 2021 г.30.03.2021

УС на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% за второто тримесечие на 2021 г.19.03.2021

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „200 години от рождението на Г. С. Раковски“18.03.2021

Днес УС на БНБ прие решение да прилага „Насоки относно подходящите подгрупи от секторни експозиции, към които компетентни или определени органи могат да прилагат буфер за системен риск в съответствие с член 133, параграф 5, буква е) от Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2020/13), издадени от Европейския банков орган16.03.2021

БНБ публикува първото издание от новата си тематична издателска поредица „Материали от конференции на Българската народна банка“26.02.2021

БНБ публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции26.02.2021

БНБ обяви ОЛП за март 2021 г.25.02.2021

Днес УС на БНБ прие Наредба № 41 за определяне на размера на индивидуалните годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки25.02.2021

В рамките на ежегодния конкурс на БНБ за стипендианти УС на БНБ взе решение да присъди стипендия за 2021 г. на Никола Евгениев Колев, студент в Copenhagen Business School, специалност MSc in Advanced Economics and Finance25.02.2021

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента19.02.2021

Продажните цени на платинената възпоменателна монета „Десислава“ и комплект – златна, платинена и сребърна монета, от Серия ECU, емисия 1993 г., продавани на каса на БНБ, са актуализирани29.01.2021

БНБ обяви ОЛП за февруари 2021 г.28.01.2021

Във връзка с продължаващата несигурност и предизвикателствата, свързани с икономическите ефекти от разпространението на COVID-19 и наложените ограничителни мерки, УС на БНБ прие решение за запазване на прилагането на макропруденциалната мярка за капитализиране на пълния обем на печалбата на банките за 2020 г.28.01.2021

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на БНБ за организацията и управлението на рисковете в банките28.01.2021

УС на БНБ прие нови продажни цени за продаваните на каса на БНБ български банкноти, емисии преди 1999 г, както и български монети от медно-никелови сплави, емисии преди 2000 г.15.01.2021

УС на БНБ на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за БНБ прие Наредба за изменение на Наредба № 39 на БНБ за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение12.01.2021

Продажните цени на платинената възпоменателна монета „Десислава“ и комплект – златна, платинена и сребърна монета, от Серия ECU, емисия 1993 г., продавани на каса на БНБ, са актуализирани