logo
Skip to content

Българската народна банка обявява
конкурс за стипендианти за 2024 година

• Две стипендии по 750 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”.

• Една стипендия от 1000 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти).

Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;

2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС „магистър”, в акредитирани висши училища или академични институти в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;

3. Студентите, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър”:

  • след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“, да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);
  • без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“, да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);

4. Да не са служители на БНБ;

5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен и да не са във фактическо съжителство с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

6. Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за стипендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър”, и кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване на ОНС „доктор”.

Необходими документи за кандидатстване на студентите-магистри и докторантите:

1. Мотивационно писмо;

2. Автобиография (при докторантите автобиографията да бъде с акцент върху научната активност на кандидата, например с информация за публикувани статии, участия в конференции и семинари, подготвени и представени реферати);

3. За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:

  • диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър" за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър”; или
  • документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър” или степен „бакалавър”;

4. За докторантите - документ, удостоверяващ зачисляването в програма за придобиване на ОНС „доктор”;

Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация тук.

5. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми:

  • За студентите-магистри: Взаимодействие между фискалната и паричната политика в проинфлационна среда;
  • За докторантите: Структурни предизвикателства пред българската икономика и конвергенция.

6. Декларация по образец;

7. Съгласие за обработване на лични данни по образец.

Подаване на документите:

Документите на кандидатите се подават до 29 декември 2023 г. включително:

  • На електронна поща: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.
  • С препоръчано писмо на адрес: Българска народна банка, пл. „Княз Александър І“ № 1, 1000 София, относно: „Конкурса за стипендианти на БНБ“.
  • В сектор „Информация” в паричния салон на БНБ – пл. „Княз Александър І“ № 1, София, от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.


 

Информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.

Често задавани въпроси