logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 октомври 2021 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на Преразгледани насоки относно докладването на значими инциденти съгласно Директива 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар (EBA/GL/2021/03), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

Насоките се прилагат във връзка с изискването на чл. 96, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар, съответно чл. 99, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи, съгласно което в случай на значим операционен или свързан със сигурността инцидент, доставчиците на платежни услуги са задължени да уведомяват без неоснователно забавяне компетентния орган в държавата членка по произход.

Посредством тези Насоки се определят критериите за класифициране на значими операционни или свързани със сигурността инциденти от страна на доставчиците на платежни услуги, както и формата и процедурите, които те трябва да следват, когато съобщават за подобни инциденти на компетентния орган в държавата членка по произход.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.