logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 април 2021 г.

Управителният съвет на БНБ, на основание § 56, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП) и постъпило уведомление от Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) за Решение на ЕСП (SRB/ES/2021/22) от 14 април 2021 г. за определяне на индивидуалните годишни вноски на кредитните институции в Единния фонд за преструктуриране за 2021 г., взе решение задълженията на кредитните институции за предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2021 г. да бъдат приспаднати от средствата, налични в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗВПКИИП.