logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 януари 2021 г.

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на БНБ за организацията и управлението на рисковете в банките (Наредба № 7 на БНБ), която има за цел привеждане на наредбата в съответствие с изискванията, произтичащи от присъединяването към Единния надзорен механизъм чрез установяването на тясното сътрудничество между БНБ и Европейската централна банка.

Промените засягат изискванията за прага на същественост на просрочените кредитни задължения по член 178, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (Регламент (ЕС) № 575/2013), както и упражняването на правата на избор и преценка съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на значимите и по-малко значимите кредитни институции.

Третирането в Наредба № 7 на БНБ е уеднаквено по отношение на значимите и по-малко значимите институции, с цел осигуряване на равнопоставено третиране на банките в Република България.