logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 ноември 2021 г.

Управителният съвет на Българската народна банка прие решение за прилагане от 14 ноември 2021 г. на „Насоки относно наблюдението на прага и други процедурни аспекти във връзка с учредяването на междинно предприятие майка от ЕС съгласно член 21б от Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/08 от 28 юли 2021 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

Тези насоки определят начина за изчисляване и наблюдение на прага за задължението за създаване на междинно предприятие майка от ЕС съгласно член 21б от Директива 2013/36/ЕС. Насоките следва да се прилагат за лицензираните в ЕС кредитни институции и инвестиционни посредници, които са дъщерни предприятия на групи от трети държави и клоновете от трета държава.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.