logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 януари 2021 г.

Във връзка с продължаващата несигурност и предизвикателствата, свързани с икономическите ефекти от разпространението на COVID-19 и наложените ограничителни мерки, Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие решение за запазване на прилагането на макропруденциалната мярка за капитализиране на пълния обем на печалбата на банките за 2020 г. При агрегирания финансов резултат към 31 декември 2020 г. в размер от 789 млн. лв.1, продължаването на мярката би увеличило с 1.23 процентни пункта адекватността на базовия собствен капитал от първи ред (CET 1) на банковата система до 23.1% при равни други условия, което допълнително укрепва капацитета на банките да поемат загуби при възможно влошаване на качеството на кредитните портфейли. Положителният капиталов ефект от капитализирането на печалбата на банките превантивно намалява чувствителността им към реализирането на кредитен риск, поддържа стабилността на банковата система и създава условия банките да продължат да изпълняват функцията на финансово посредничество чрез предоставянето на кредити за икономиката и домакинствата.

Мерките за допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките, приети от Управителния съвет на БНБ през март 2020 г., остават в сила.

____________

1 Използваните данни за финансовия резултат през 2020 г. са на база подадени отчети към 26 януари 2021 г. и може да претърпят промяна.