logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 февруари 2021 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба № 41 за определяне на размера на индивидуалните годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки.

Наредбата се издава на основание чл. 139, ал. 6, във връзка с ал. 3 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП).

С наредбата се уреждат редът и условията за определяне на размера на индивидуалните годишни вноски във Фонда за преструктуриране на банки, дължими от клоновете на кредитни институции от трети държави, които са лицензирани в Република България за осъществяване на дейност чрез клон. Вноските се набират в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗВПКИИП.

Извън приложното поле на наредбата са всички кредитни институции, лицензирани в Република България, които дължат вноски към Единния фонд за преструктуриране по линия на участието в Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП), произтичащо от установяването на тясно сътрудничество с Европейската централна банка. Вноските в Единния фонд за преструктуриране в рамките на ЕМП се определят от Единния съвет за преструктуриране на основание чл. 70 и 71 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ, L 225/1 от 30 юли 2014 г.).