logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 декември 2021 г.

Управителният съвет на БНБ потвърди нивото на буфера за системен риск

На проведено на 3 декември 2021 г. заседание Управителният съвет (УС) на БНБ определи на основание чл. 12, ал. 5, във връзка с чл. 12, ал. 1, 3 и 4 от Наредба № 8 на БНБ буфер за системен риск в размер на 3% за всички банки, приложим за всички експозиции в Република България. Текущият преглед на вътрешноприсъщите за банковата система рискове и влиянието на външната среда показва запазване на дългосрочни макропруденциални и системни рискове в банковия сектор. Оценените рискове и фактори могат да имат усилващ ефект за потенциално негативно въздействие върху устойчивостта на банковата система, което обуславя запазване на натрупания капиталов резерв чрез потвърждаване на нивото и обхвата на буфера за системен риск.

В съответствие с чл. 12, ал. 6 и 7 от Наредба № 8 на БНБ оповестяването на решението се извършва след уведомлението до Европейския съвет за системен риск и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

Решението на УС на БНБ е взето при спазване на заложените процедури за макропруденциални инструменти с Европейската централна банка съобразно чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.

Разделът за буфера за системен риск на интернет страницата на БНБ е актуализиран съгласно взетото решение.