logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 юли 2021 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 7 октомври 2021 г. на „Насоки съгласно чл. 17 и чл. 18, пар. 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоки относно рисковите фактори, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма“), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37“ (EBA/GL/2021/02 от 1 март 2021 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

Адресати на насоките са кредитните и финансовите институции, определени в член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849, и компетентните органи, отговорни за надзора на спазването от тези дружества на техните задължения във връзка с мерките срещу изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.

С Насоките относно рисковите фактори, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма, се определят факторите, които дружествата следва да вземат предвид при оценяване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с тяхната стопанска дейност, деловите им взаимоотношения или случайни сделки с физическо или юридическо лице. Те също определят начините, по които дружествата следва да коригират степента на своите мерки за комплексна проверка на клиента по начин, който е съразмерен на идентифицирания риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Пълният текст на Насоките се намира тук.