logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 февруари 2021 г.

В рамките на ежегодния конкурс на Българската народна банка (БНБ) за стипендианти Управителният съвет на БНБ взе решение да присъди стипендия за 2021 г. на Никола Евгениев Колев, студент в Copenhagen Business School, специалност MSc in Advanced Economics and Finance.

На 25 февруари 2021 г. в БНБ, в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката беше връчено удостоверението на победителя в конкурса за стипендианти на БНБ за 2021 г.

Основната цел на стипендиантската програма на БНБ е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми, свързани с мандата и дейността на БНБ. Изискванията към кандидатите и условията на конкурса за стипендианти на БНБ са достъпни на интернет страницата на централната банка тук.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 22 кандидати, от които 11 докторанти и 11 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”. Един от кандидатите се обучава в университет в чужбина, а 21 – в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура 19 кандидати.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема: за студентите магистри – „Икономически ефекти от демографските развития в България”, а за докторантите – „Имат ли правителствата бюджетно ограничение?”. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти.

След като взе под внимание документите на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки на рецензентите, поставени на есетата на кандидатите, и след допълнителна дискусия, Комисията взе решение да допусне до интервю двама кандидати – студенти, обучаващи се за ОКС „магистър“, и двама кандидати – докторанти. Събеседванията се проведоха онлайн, а участие взеха всички поканени. Кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да проведат дискусия с членовете на Комисията.

Въз основа на представените документи на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки, както и на проведените интервюта, членовете на Комисията направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. По предложение на Комисията Управителният съвет на БНБ реши през 2021 г. да бъде присъдена една стипендия за студент, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър“.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 450 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 39.