logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 юни 2021 г.

Управителният съвет на БНБ днес прие решение да прилага „Насоки за определяне на условията за прилагане на алтернативното третиране на експозициите на институциите, свързани с „тристранни споразумения за обратно изкупуване“, посочени в член 403, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за целите на големите експозиции“ (EBA/GL/2021/01), издадени от Европейския банков орган (ЕБО) и публикувани на официалната му страница.

Насоките се прилагат по отношение на експозициите на банките към емитенти на обезпечения във връзка с тристранни споразумения за обратно изкупуване, с участието на посредник – трето лице. Насоките се прилагат от 28 юни 2021 г.

Насоките са публикувани на интернет страницата на ЕБО.