logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 април 2021 г.

Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на БНБ от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на БНБ от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките, нова Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции. Наредбите за изменение и допълнение на Наредба № 4 на БНБ и Наредба № 7 на БНБ, както и Наредба № 8 на БНБ въвеждат в нормативната база, приложима към българските банки, разпоредби от Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на БНБ

С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на одобрение на финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност по чл. 35а от ЗКИ.

Прецизират се изискванията за предоставяне на информация в рамките на производството за издаване на банков лиценз и за включване на капиталови инструменти в базовия собствен капитал от първи ред.

Наредбата предвижда също изменения, които целят постигане на последователност и съгласуване на уредбата с условията за издаване на лиценз на инвестиционен посредник, изискванията за представяне на свидетелства за съдимост и промените в ЗКИ (обн., ДВ, бр. 12 от 2021).

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на БНБ

Увеличава се значението на принципа на пропорционалността при спазването на изискванията на Наредба №4. Уточнява се кръгът от лица, за които се прилага политиката за възнагражденията, чрез точно посочване на лицата на ръководно ниво и конкретизиране на критериите за определяне на служителите, които получават значително възнаграждение, съизмеримо на това на лицата на ръководни позиции. Минималният период на разсрочване на променливо възнаграждение се увеличава до четири или пет години, в зависимост от рисковия профил на банката. Банките у нас, които не са други системно значими институции (ДСЗИ), както и съществената част от служителите на банките, които са ДСЗИ, са освободени от основни изисквания на наредбата.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на БНБ

С изменената наредба, издадена въз основа на обнародваните на 12 февруари 2021 г. изменения в ЗКИ, се усъвършенстват изискванията към управлението на лихвения риск в банковия портфейл, а в експозицията към операционен риск изрично се включват рисковете, произтичащи от дейността на външни изпълнители. Допълнително се уточнява разграничението между инструментите на микропруденциалния и макропруденциалния надзор.

Наредба № 8 на БНБ

С наредбата се доразвиват правилата, по които се определят приложимите нива на буфера за системен риск и буферите за системно значими институции, като се актуализира и начина, по който те си взаимодействат. В обхвата на ограниченията върху разпределенията попада и буфера на отношението на ливъридж, който се определя в чл. 92, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012. Специфичната за отделна банка препоръка за допълнителен собствен капитал, въведена с чл. 79г от Закона за кредитните институции (ЗКИ), е предмет на допълнителни изисквания. Издаването на нова наредба № 8 от БНБ, отменяща досегашната Наредба №8 на БНБ от 2014 г. за капиталовите буфери на банките, е необходимо поради натрупването на критичен обем изменения и допълнения към нейното съдържание, дължащо се и на разширяване на делегацията за наредбата на БНБ в чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ЗКИ.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 на БНБ

Предвижда се разпоредбите на наредбата да се прилагат съответно за финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност, както и при издаване на одобрения за членовете на техните управителни и контролни органи и лицата, които управляват дейността им.

Предлага се възможност БНБ да разреши на членовете на управителните и контролни органи на банка заемане на една допълнителна длъжност на член на управителен съвет (съвет на директорите), който не е изпълнителен член, или на член на надзорен съвет, като са уредени условията и необходимите документи за издаване на разрешението.

С наредбата се предлага също да се удължи срокът за произнасяне по искания по отношение на значимите поднадзорни лица, предвид установеното тясно сътрудничество между Европейската централна банка и БНБ, при което оценката за съответствие с изискванията на закона към членовете на управителните и контролни органи на значими банки се извършва при взаимодействие и последователно от БНБ и Европейската централна банка.