logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 октомври 2021 г.

Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2021/07 от 13 юли 2021 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

С тези Насоки се определят критериите за използването на входящи данни в модела за измерване на риска, посочен в член 325бв, във връзка с член 325бз, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Насоки EBA/GL/2021/07 са следствие от въвеждането на ниво Европейски съюз на ревизираната регулаторна рамка Базел III в частта за т.нар. фундаментален преглед на търговския портфейл и са пряко свързани с прилаганият от кредитните институции „подход на алтернативните вътрешни модели“ в съответствие с трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.